Konkursy
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór kandydatów do Stypendium im. Konstytucji 3 Maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie.

W ten sposób Fundacja chce inspirować do badań dziejów i kultury wielonarodowej Rzeczypospolitej, a w szczególności stosunków polsko-ukraińskich, dziejów mniejszości polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, począwszy od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Dla organizatorów liczą się tematy dotyczące badań zagadnień dotychczas niepodejmowanych lub mało zbadanych, a także służących wzajemnemu zrozumieniu racji historycznych strony przeciwnej (polskiej wśród Ukraińców i ukraińskiej wśród Polaków).

Stypendia przyznawane będą w dziedzinie historii, ale także politologii, prawa, literaturoznawstwa, historii sztuki, etnografii, socjologii i antropologii kulturowej oraz przydzielane dwóm naukowcom z Polski i dwóm z Ukrainy (Kapituła Stypendium Naukowego może jednak zdecydować inaczej i przyznać stypendia bez uwzględnienia powyższego kryterium).

O stypendium aplikują sami zainteresowani przedkładając Fundacji stosowny formularz oraz przedstawiając syntetycznie (do 3 stron maszynopisu) program badawczy wraz z opinią jednego samodzielnego pracownika naukowego. Autorzy opinii mogą pochodzić nie tylko z Polski i Ukrainy, ale także z innych państw.

Kandydat do stypendium nie musi być zatrudniony w instytucji naukowej ani edukacyjnej, ale musi legitymować się dyplomem ukończonych studiów uniwersyteckich (lub równorzędnych).

Program badawczy wraz z opiniami należy składać do 10 września 2021 r. roku na adres: Fundacja Wolność i Demokracja, al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego na kopercie) lub mailem na adres: fundacja@wid.org.pl. Na przesyłce lub w tytule maila należy umieścić dopisek «Stypendium».

Regulamin programu stypendialnego oraz formularz kwestionariusza zgłoszeniowego można pobrać tu.

Stypendium Naukowe im. Konstytucji 3 maja Fundacji Wolność i Demokracja jest realizowane w ramach projektu «Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcza 2021» wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Stypendium Konstytucji 1

Źródło: wid.org.pl