Konkursy
  • Register

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłosiło nabór wniosków do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia» na rok 2022.

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści – młodzi twórcy i tłumacze literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy – realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Wysokość stypendium wynosi 3 750 zł brutto miesięcznie.

Dziedziny: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura/przekład, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na jeden z podanych adresów:

Instytut Polski w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01054 Kijów
Ukraina

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2021 r.

Warunki udziału w konkursie:

– obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy;

– wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);

– wykształcenie wyższe;

– dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;

– projekt stypendialny.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2021 r., ale nie późniejszym niż 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowy regulamin programu można znaleźć tu.

Źródło: www.nck.pl