Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach Programu im. Ulama obejmującego średniookresowe przyjazdy naukowców. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Inicjatywa ta da sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

– prowadzenie badań naukowych;

– odbycie stażu podoktorskiego;

– pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2020. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim (dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku polskim lub łacińskim) oraz składany wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. ani później niż 1 października 2022 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Szczegółowe informacje w języku angielskim dostępne są tutaj.

Źródło: nawa.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

TRWA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO XXXI WSCHODNIEJ SZKOŁY LETNIEJ