Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na polskich uczelniach.

Anders NAWA to program stypendialny dedykowany młodzieży polonijnej, która zainteresowana jest podjęciem kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

Nowością w tegorocznym naborze, jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o udział w programie starać się mogły osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. W tym roku w naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

O stypendium NAWA na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria (odrębne dla osób bez polskiego obywatelstwa oraz odrębne dla osób z polskim obywatelstwem i obywatelstwem innego kraju):

Osoby bez polskiego obywatelstwa:

– nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

– posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub posiadają dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie;

– planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2021/22 (lub planują kontynowanie studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich – dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 lub wyższą z dotychczasowego toku studiów);

– w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r.

Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim, które uzyskały bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa);

– nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

– nie pobierały dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu stypendialnego dla Polonii;

– nie pobierały dotąd stypendium dla cudzoziemców polskiego pochodzenia przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ministra właściwego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

– nie pobierały dotąd stypendium dla cudzoziemców polskiego pochodzenia przyznanego przez Ministra Zdrowia (ministra właściwego do spraw zdrowia) oraz nie odbywają (lub nie odbywały) kształcenia w Polsce na warunkach finansowych określonych przez tego ministra.

Osoby z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju:

– posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju;

– planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2021/22;

– w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia w Polsce studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r.

– odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski;

– nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

O stypendium NAWA na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

– nie posiadają polskiego obywatelstwa;

– posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu)

lub: posiadają dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie (polską narodowość).

lub: brały udział w naborze wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, ogłoszonym przez NAWA w 2018 roku, i spełniły kryteria formalne w trakcie oceny wniosku (uzyskały pozytywną ocenę formalną);

lub: pobierały stypendium w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studiach I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 lub semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21;

– planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów II stopnia w roku akademickim 2021/22 (lub planują kontynowanie studiów II stopnia – dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 lub wyższą z dotychczasowego toku studiów);

– w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2018 r. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów stacjonarnych II stopnia w Polsce, prowadzonych w języku polskim, które z dotychczasowego toku studiów uzyskały średnią ocen 4,75 (lub wyższą);

– nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2018 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów;

– nie pobierały dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu stypendialnego dla Polonii na studiach II stopnia.

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku polskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie do 18 maja 2021 r., do godz. 15.00 czasu lokalnego (Warszawa).

Szczegóły oraz Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej znajdują się tu.

Anders 2021 m

Źródło: nawa.gov.pl