Konkursy
  • Register

Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» oraz Fundacja «Świat na Tak» po raz dwunasty zapraszają do udziału w konkursie «Być Polakiem» dzieci, młodzież i nauczycieli żyjących poza granicami Polski w podróż w czasie i w przestrzeni.

Wspomnienia rodzinne, przyzwyczajenia Polaków i ich zachowania, pojmowanie polskości w wymiarze społecznym i narodowym, problemy gramatyki polskiej to obszary tematyczne tegorocznej edycji Konkursu.

Moduł A Konkursu «Być Polakiem» skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6–22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pl i przesłać wraz z pracą, w sposób opisany w Regulaminie, dostępnym na tej samej stronie.

Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło, z których się korzystało.

Formy prac konkursowych:

– prace plastyczne w dowolnej technice;

– prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy;

– filmy nakręcone przez uczestników w polskiej wersji językowej.

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:

– praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;

– przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane;

– prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4 pisanych czcionką 12 pkt;

– prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4. Prace w innych formatach nie będą oceniane.

Sposób przesłania prac do Organizatora:

– prace plastyczne, podpisane imieniem i nazwiskiem autora wyłącznie pocztą «tradycyjną» na adres Fundacji «Świat na Tak», Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs «Być Polakiem». Prace przesłane emailem nie będą oceniane;

– prace pisemne, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu, wyłącznie e-mailem na adres: bycpolakiem2021@gmail.com z podaniem w temacie maila numeru grupy, imienia i nazwiska autora i tytułu pracy. Prace przesłane pocztą «tradycyjną» na adres Fundacji nie będą oceniane.

– filmy, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu, wyłącznie za pomocą serwisu internetowego https://wetransfer.com (adres e-mailowy: bycpolakiem2021@gmail.com) z podaniem w temacie transferu imienia i nazwiska oraz tytułu pracy. Filmy przesłane w inny sposób nie będą oceniane.

Tematy prac konkursowych:

BycPolakiem tabela

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2021 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku i na stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl do dnia 15 czerwca 2021 r.

Nagrody dla laureatów Konkursu:

– udział w Gali XII edycji Konkursu w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,

Oraz:

Grupa I: nagrody rzeczowe i dyplomy;

Grupy II–V: pobyt edukacyjny w Polsce w lipcu–sierpniu 2021 r. (w miarę posiadanych środków finansowych), nagrody rzeczowe, dyplomy.

Prace przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Po przesłaniu na konkurs «Być Polakiem» prace stają się własnością organizatorów i nie są odsyłane do autorów, jak również nie mogą być w późniejszym terminie wykorzystywane w innych konkursach.

Moduł B Konkursu «Być Polakiem» skierowany jest do nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół nauczających przedmiotów ojczystych. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów szkół polskich za granicą.

Temat konspektu w 2021 r.: «Gramatyka ukryta w wierszach o miłości» – metodyczna prezentacja problemów gramatycznych i leksykalnych występujących w wybranym wierszu lirycznym, np. w wierszu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego «Rozmowa liryczna».

Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden konspekt lekcji dotyczący wybranego problemu gramatycznego.

Konspekt powinien być kierowany do określonej grupy wiekowej:

Grupa I: 9 – 13 lat

Grupa II: 14 – 17 lat

Nagrody dla laureatów Konkursu będą dwojakiego rodzaju:

1) Dyplom uznania dla autora konspektu i szkoły, w której nauczyciel pracuje, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.

2) Nagroda finansowa dla autorów najwyżej ocenionych konspektów w każdej z dwu grup wiekowych (I stopnia – 300 euro, II stopnia – 200 euro, III stopnia – 100 euro.

Konspekt lekcji wraz z załącznikami należy przesłać do 18 kwietnia 2021 r. jako załącznik w formacie pdf na adres: konkursdlanauczycieli@gmail.com

Zgłoszenie musi zawierać:

– wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu oraz Oświadczenie o oryginalności pracy i prawach autorskich do niej;

– pracę konkursową – konspekt wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu.

Informacji o Konkursie udziela Koordynator Generalny:

e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com,

tel. +48-603-330-905

***

Regulaminy modułu A oraz modułu B Konkursu «Być Polakiem», formularze oraz załączniki można znaleźć na stronie: www.bycpolakiem.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.

Źródło: www.bycpolakiem.pl

CZYTAJ TAKŻE:

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DO 23. EDYCJI PROGRAMU THESAURUS POLONIAE

TRWA NABÓR DO XIX EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

TRWA REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE’A KIRKLANDA 2021–2022

NAGRODA GŁÓWNA IM. IWANA WYHOWSKIEGO ORAZ STAŻE NAUKOWE