Konkursy
  • Register

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór zgłoszeń do XVIII edycji Wschodniej Szkoły Zimowej. Zajęcia będą odbywać się w Warszawie w dniach 28 lutego – 14 marca 2021 r.

Wschodnia Szkoła Zimowa to wykłady, seminaria, spotkania i programy kulturalne prowadzone przez międzynarodowy zespół wykładowców.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie lub licencjackie z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej i Środkowej, krajów bałtyckich, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski.

3. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.

4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w różnych instytucjach znajdujących się w Warszawie oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.

II. STYPENDIA:

1. Zakwalifikowani uczestnicy Szkoły mają pokryte koszty pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), mogą także ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i krajach UE).

3. Podanie o pokrycie kosztów podróży należy dołączyć do dokumentów kandydata.

III. DOKUMENTY:

1. Kandydaci winni przesłać na adres wsl.studium@uw.edu.pl:

a) wypełniony formularz (można pobrać tu: https://studium.uw.edu.pl/event/nabor-zgloszen-do-wschodniej-szkoly-zimowej/),

b) list motywacyjny wraz z proponowanym tematem referatu,

c) curriculum vitae wraz z fotografią,

d) rekomendację promotora pracy dyplomowej,

e) potwierdzenie znajomości języka polskiego,

f) zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów,

g) podanie o pokrycie kosztów pobytu w Szkole.

2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 15 stycznia 2021 r.

IV. KWALIFIKACJA

1. Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 1 lutego 2021 r., po czym bezzwłocznie powiadomi wszystkich kandydujących.

2. Formalne zaproszenie zostanie wysłane e-mailem do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2021 nie później niż 5 lutego 2021 r. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły. Właściwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymają listę zakwalifikowanych kandydatów w celu ułatwienia formalności wyjazdowych.

3. Przyjazdy uczestników do Warszawy – 27 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się 28 lutego w Warszawie. Wyjazd uczestników – 15 marca.

WSZ 2021 Ulotka

Źródło: studium.uw.edu.pl