Konkursy
  • Register

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór do Jubileuszowej XXX Wschodniej Szkoły Letniej, która obecnie jest zaplanowana na 7–21 września 2020 r. (Uwaga! wg. pierwotnych planów Szkoła miała odbywać się 1–22 lipca)

Warunki uczestnictwa:
1. XXX Jubileuszowa Wschodnia Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 7–21 września.

2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzący własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.

4. Od kandydatów wymaga się znajomości dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.

5. Preferowane będą kandydatury osób specjalizujących się w tematyce historii i współczesności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX–XXI w., a także rozpadu komunizmu i transformacji krajów regionu.

6. Program XXX Szkoły składa się z serii wykładów, objazdów naukowych, zawiera także prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych. Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie przewidziane programem wymagania, 22 lipca 2020 r. otrzymają «Dyplom Wschodniej Szkoły Letniej».

7. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie całości lub części (zależnie od kraju pochodzenia) kosztów pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, objazdy naukowe).

Dokumenty:

1. Kandydaci proszeni są o nadesłanie następujących dokumentów na adres: wsl.studium@uw.edu.pl

– wypełniony kwestionariusz Szkoły (można pobrać tu),

– podanie o przyjęcie, zawierające opis prac i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu,

– curriculum vitae wraz z fotografią,

– wykaz wszystkich publikacji naukowych,

– dwie opinie badaczy problematyki, którą kandydat się zajmuje (jeśli to możliwe – jedna z Polski),

– kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych.

2. Termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 10 czerwca 2020 r.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie podania zawierające komplet wymaganych dokumentów. Podanie o przyjęcie i kwestionariusz winny być przygotowane w języku polskim, a curriculum vitae w języku angielskim.

Zaproszenie:

Kandydaci zakwalifikowani do Szkoły otrzymają formalne imienne zaproszenie, wystosowane przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ok. 30 maja 2020 r., o czym zostaną powiadomione konsulaty RP.

WSL 2020 Ulotka 1

Źródło: studium.uw.edu.pl

CZYTAJ TAKŻE:

PROGRAM IM. ULAMA: NAWA ZAPRASZA DO POLSKI ZAGRANICZNYCH NAUKOWCÓW