Konkursy
  • Register

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów.

Mogą oni podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ).

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące kryteria:

– ukończyli nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,

– prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie dłużej niż na 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Konkurs o stypendium składa się z dwóch etapów:

– w pierwszym etapie należy do 15 marca 2020 r. wypełnić elektroniczny formularz osobowy oraz dostarczyć materiały stanowiące prezentację kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w postaci, np.: zwięzłego opisu, prezentacji multimedialnej, filmu lub w innej, wybranej przez kandydata, formie przekazu. Wnioski oceniane będą przez Kapitułę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zakwalifikuje do kolejnego etapu maksymalnie 20 uczestników konkursu.

– drugi etap obejmuje przeprowadzenie przez Kapitułę rozmów z kandydatami wybranymi w pierwszym etapie, ukierunkowanych na sprawdzenie predyspozycji kandydatów do podjęcia deklarowanego kierunku studiów oraz rozpoznanie ich osiągnięć, wiedzy i zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć tu.

Stypendium UJ 1

Stypendium UJ 2

Źródło: stypendia.uj.edu.pl