Konkursy
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje o tegorocznej XII Edycji Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim «Znasz-li ten kraj?», który jest organizowany przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Konkurs odbędzie się 20–22 marca 2020 r. w Brzuchowicach k. Lwowa.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież uczące się języka polskiego i zdobywające wiedzę o Polsce wyłącznie w placówkach prowadzących nauczanie języka polskiego poza systemem oświaty ukraińskiej tj.: szkołach sobotnich i sobotnio-niedzielnych (przy towarzystwach, parafiach itp.) oraz grupach fakultatywnych języka polskiego. Konkurs nie jest adresowany do szkół (czy też klas szkolnych) ogólnokształcących z polskim językiem nauczania, a także ukraińskich szkół ogólnokształcących z polskim jako drugim językiem obcym.

Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny RP we Lwowie. Placówka pokrywa koszty zakwaterowania tylko uczestników z lwowskiego okręgu konsularnego. Chętnych do udziału w konkursie mogą zgłaszać placówki dydaktyczne także spoza lwowskiego okręgu konsularnego. Koszty zakwaterowania uczestnika spoza lwowskiego okręgu konsularnego pokrywa sam zainteresowany lub konsulat właściwy ze względu na lokalizację danej placówki.

Konkurs będzie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, według klas w szkołach ukraińskich:
– grupa I: dzieci i młodzież klas V–VI,
– grupa II: młodzież klas VII–IX,
– grupa III: młodzież klas X–XI.

Każdy punkt nauczania ma prawo wytypować do udziału w Konkursie 9 osób, w tym maksymalnie do 3 osób z każdej kategorii wiekowej. Sposób wyboru reprezentantów danej szkoły czy punktu nauczania pozostaje w gestii nauczyciela.

Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej. Wszyscy uczestnicy Konkursu biorą udział w obu etapach. Na wynik końcowy uczestnika składa się ocena umiejętności ucznia z obydwu sprawdzianów.

Część pisemna składa się z testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności ucznia. Część ustna to rozmowa z komisją, w czasie której sprawdzana będzie: przygotowana wypowiedź ucznia, znajomość języka polskiego oraz ogólna wiedza ucznia. Komisja może zadać dodatkowe pytania z zakresu historii, geografii i szeroko rozumianej kultury.

W czasie trwania Konkursu językiem komunikacji jest wyłącznie język polski.

Zgłoszenia udziału w Konkursie powinny być dokonane przez ww. punkty nauczania języka polskiego (nie są przyjmowane zgłoszenia od osób prywatnych) w nieprzekraczalnym terminie 21 lutego 2020 r. godz. 15.00 lub do „wyczerpania” miejsc noclegowych.

Wypełnione «Zgłoszenie do XII Konkursu» oraz zgodę rodziców należy przesłać w formie elektronicznej na adres: barbara.pacan@msz.gov.pl, podając w tytule hasło «Znasz-li ten kraj – 2020».

Informacja o Konkursie udzielana jest telefonicznie pod numerem: +380 32 295 79 51 (p. Barbara Pacan).

Tu można pobrać Regulamin XII Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim «Znasz-li ten kraj?»

MW

CZYTAJ TAKŻE:

KONKURS «BYĆ POLAKIEM» DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

TRWA NABÓR DO PROGRAMU LETNIE KURSY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ