Konkursy
  • Register

W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na bezpłatne studia II stopnia prowadzone w polskich uczelniach publicznych.

Program Stypendialny im. Stefana Banacha ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich. Jest on wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej. Patronem Programu jest Stefan Banach – wybitny polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanego analizą funkcjonalną.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych na uczelniach publicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce.

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje powołana przez Dyrektora NAWA Komisja egzaminacyjna na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z Wnioskodawcami. Rozmowy prowadzone są w oparciu o przedłożony we wniosku opis planowanej tematyki pracy dyplomowej lub magisterskiej (opis tematu i koncepcji pracy, problemu badawczego i metody badawczej) oraz znajomość zagadnień związanych z planowanym obszarem tej pracy.

O stypendium NAWA na studia II stopnia w Polsce w ramach naboru do Programu mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

1) są obywatelami jednego z następujących państw: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia;

2) nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

3) planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2020/21;

4)  w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim roku studiów I stopnia prowadzonych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych lub uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2017 r.;

5) nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju uzyskania dyplomu studiów I stopnia nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2017 r. oraz wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów prowadzonych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych;

6) nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu;

7) znają język polski lub język angielski na poziomie minimum B1; ewentualnie język angielski na poziomie minimum B2. Znajomość języka musi zostać poświadczona dokumentem wskazanym w pkt 2.5. Regulaminu.

Z Regulaminem Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha można zapoznać się tu.

Nabór wniosków odbywa się do 16 marca 2020 r. do godz. 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Ocena wniosków i ogłoszenie listy stypendystów potrwa do 17 lipca 2020 r.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć tu.

Źródło: nawa.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

PROGRAM STYPENDIALNY DLA POLONII IM. GEN. ANDERSA: ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO KONKURSU NA STYPENDIA WSCHODNIE