Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza zagranicznych studentów i cudzoziemców-lektorów języka polskiego do Polski na letnie kursy języka i kultury polskiej. Rekrutacja w Programie trwa do 18 lutego, do godz. 15:00.

Program kierowany jest do studentów uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, którzy dopiero planują rozpocząć naukę. Przeznaczony jest również dla lektorów-cudzoziemców uczących języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich, którzy dzięki uczestnictwu w kursie mogą podnieść swoje kompetencje językowe i metodyczne oraz poznać lektorów z innych krajów.

W ramach Programu w różnych miastach Polski organizowane są intensywne wakacyjne kursy języka i kultury polskiej.

Program kursów obejmuje:

– naukę języka polskiego jako obcego na poziomach A1–C2;

– warsztaty metodyczne (dla lektorów-cudzoziemców uczących języka polskiego jako obcego);

– wykłady dotyczące historii i kultury polskiej;

– program kulturowy (wycieczki, zwiedzanie, warsztaty, projekcje filmów);

– spotkania integracyjne oraz spotkania z Polakami.

O udział w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy (osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) w roku akademickim 2019/2020 nie studiują w Polsce;

2) mają w dn. 1 lipca 2020 r. ukończone 18 lat;

3) uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1 (warunkiem koniecznym udziału w Programie jest znajomość jednego z dwóch języków na poziomie co najmniej B1 – polskiego lub angielskiego)

oraz:

4) są studentami zagranicznych uczelni

lub
5) są studentami wskazanymi przez upoważnione instytucje w ramach realizacji umów dwustronnych zawartych z Rzeczpospolitą Polską – zgodnie z limitami wskazanymi w tych umowach

lub
6) są lektorami języka polskiego pracującymi w zagranicznych ośrodkach akademickich

lub
7) są laureatami konkursów krasomówczych, którzy otrzymali nagrodę Dyrektora NAWA w postaci udziału w Kursie.

Wnioskodawcy składają wniosek, wybierając termin Kursu (możliwość wskazania 2 terminów, spośród których pierwszy będzie uznany za preferowany), tj.:
1) 1–29 lipca 2020 r.,
2) 6–27 lipca 2020 r.,
3) 1–29 sierpnia 2020 r.,
4) 10–31 sierpnia 2020 r.

Kurs dla cudzoziemców-lektorów języka polskiego odbywać się będzie w terminie 1–22 sierpnia 2020 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie od 2 stycznia do 18 lutego 2020 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 1 maja 2020 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tu.

Źródło: nawa.gov.pl