Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza młodzież polskiego pochodzenia do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

W ramach Programu stypendystom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej oferowane jest comiesięczne stypendium, pokrywające koszty «stypendium doktoranckiego». Doktorantem można być tylko w jednej szkole doktorskiej.

Do kogo skierowany jest Program?
O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które:

- posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość);

- nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

- nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyły wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt;

- uzyskały dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej niż w 2017 r.;

- nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów doktoranckich i nie posiadają stopnia doktora;

- w momencie wnioskowania w naborze do Programu nie odbywają studiów doktoranckich rozpoczętych przed 2019 r.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu
Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania kształcenia w szkole doktorskiej, przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kształcenia. Stypendium wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 12 miesięcy w danym roku akademickim.

W ramach Programu Wnioskodawcy mogą się starać o przyjęcie wyłącznie do jednej szkoły doktorskiej, prowadzonej w uczelni nadzorowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nie dotyczy szkół doktorskich nadzorowanych przez innych ministrów.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu. Ostateczne decyzje o przyjęciu Wnioskodawcy na studia podejmuje uczelnia. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Kandydatom sugerowane jest zapoznanie się z ofertą szkół doktorskich przed przystąpieniem do składania wniosku aplikacyjnego w systemie teleinformatycznym NAWA.

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy z beneficjentem można pobrać tu.

Termin i forma składania wniosków
Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie od 1 sierpnia 2019 do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.

Ponadto Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia do Agencji (poza systemem NAWA) w terminie do 30 września 2019 r. zaświadczenia z uczelni, dokumentu potwierdzającego przyjęcie do wskazanej we wniosku szkoły doktorskiej lub promesy przyjęcia.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 25 października 2019 r.

Źródło: nawa.gov.pl