Konkursy
  • Register

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór do XXIX Wschodniej Szkoły Letniej, która odbywać się będzie w dniach 28 czerwca – 28 lipca 2019 r.

Warunki uczestnictwa:
1. Wschodnia Szkoła Letnia odbywa się w dniach 28 czerwca – 28 lipca 2019 r. w Warszawie.

2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzący własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.

4. Od kandydatów wymaga się znajomości dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.

5. Preferowane będą kandydatury osób specjalizujących się w tematyce historii i współczesności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX–XXI w., a także rozpadu komunizmu i transformacji krajów regionu.

6. Program Szkoły składa się z serii wykładów i seminariów (jedno seminarium do wyboru – wedle tematów własnych, naukowych zainteresowań i badań uczestników Szkoły) oraz objazdów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury, zawiera także w sobie prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych.
Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie przepisane programem wymagania otrzymają dnia 19 lipca 2019 r. «Dyplom Wschodniej Szkoły Letniej». Zajęcia kursowe trwać będą do 19 lipca 2019 r. Dodatkowo, w dniach 20–28 lipca można będzie wziąć udział w spotkaniach seminaryjnych post. doc., wyłącznie po pozytywnej ocenie prowadzącego.

7. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie całości lub części (zależnie od kraju pochodzenia) kosztów pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, objazdy naukowe).

Dokumenty:
1. Kandydaci proszeni są o nadesłanie następujących dokumentów na adres: wsl.studium@uw.edu.pl
– wypełniony kwestionariusz Szkoły,
– podanie o przyjęcie, zawierające opis prac i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu,
– curriculum vitae wraz z fotografią,
– wykaz wszystkich publikacji naukowych,
– dwie opinie badaczy problematyki, którą kandydat się zajmuje (jeśli to możliwe – jedna z Polski),
– kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych.

2. Termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 maja 2019 r.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie podania zawierające komplet wymaganych dokumentów. Podanie o przyjęcie i kwestionariusz winny być przygotowane w języku polskim, a curriculum vitae w języku angielskim.

Zaproszenie:
Kandydaci zakwalifikowani do Szkoły otrzymają formalne imienne zaproszenie, wystosowane przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ok. 30 maja 2019 r., o czym zostaną powiadomione konsulaty RP.

Źródło: www.studium.uw.edu.pl

CZYTAJ TAKŻE:

NAWA ZAPRASZA DO POLSKI ZAGRANICZNYCH NAUKOWCÓW