Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do udzialu w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Celem Programu jest poprawa poziomu kwalifikacji zawodowych i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Program realizowany przez NAWA oferuje możliwość odbycia studiów w uczelniach podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania studiów i innej formy kształcenia ( tj. kursu przygotowawczego), przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kursu przygotowawczego i studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zwolnienie z opłat za kształcenie. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 10 miesięcy w danym roku akademickim.

Tutaj można pobrać:

Regulamin Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Regulamin Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 23 sierpnia 2019 r.

Źródło: nawa.gov.pl