Konkursy
  • Register

Fundacja «Świat na Tak» zaprasza dzieci i młodzież polskiego pochodzenia do udziału w Konkursie «Być Polakiem».

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6–22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

Temat tegorocznego Konkursu brzmi «Jestem Polakiem» i jest wspólnym dla wszystkich grup wiekowych.

Formy prac konkursowych:
- prace plastyczne w dowolnej technice ewentualnie uzupełnione tekstem;

- prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy;

- filmy w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

Grupy wiekowe:grupy wiekowe

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 12 000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4.

Wszystkie prace muszą zawierać nazwisko i imię, wiek oraz kraj zamieszkania autora.

Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą ocenione.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Sposób przesłania prac do Organizatora:
- prace plastyczne na adres Fundacji «Świat na Tak», Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs «Być Polakiem»;

- prace pisemne na adres mailowy: bycpolakiem2019@gmail.com z podaniem w temacie maila nazwiska i imienia, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy;

- filmy za pomocą serwisu wetransfer.com (adres mailowy: bycpolakiem2019@gmail.com) z podaniem w temacie transferu nazwiska i imienia, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2019 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod koniec kwietnia 2019 r.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

Nagrody w Konkursie:
Grupa I: nagrody rzeczowe; dyplomy.

Grupy II–V: pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec 2019 r. (w miarę posiadanych środków finansowych); udział w Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie (w miarę posiadanych środków finansowych); nagrody rzeczowe; dyplomy.

Tu można pobrać:

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU «BYĆ POLAKIEM»

KALENDARIUM X EDYCJI KONKURSU «BYĆ POLAKIEM»

MW