Konkursy
  • Register

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok.

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku. Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Dziedziny:
–    film,
–    fotografia,
–    historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,
–    konserwacja dzieł sztuki,
–    literatura/przekład,
–    muzealnictwo,
–    muzyka,
–    sztuki wizualne,
–    teatr.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 r.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na jeden z podanych adresów:

Instytut Polski w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina

Instytut Polski

ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13                               
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:
–    obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej,
–    wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia),
–    wykształcenie wyższe,
–    dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie,
–    projekt stypendialny.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej, która w terminie do 15 października 2018 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Instytucie Polskim w Kijowie/Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, do którego zostaną dołączone wymagane załączniki (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji.

Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 15 grudnia 2018 r., ale nie późniejszym niż 31 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. +48-22-350-95-30, e-mail: bberdychowska@nck.pl

Dokumenty można pobrać tu.

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Źródło: nck.pl