Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Celem programu, realizującego założenia «Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą», jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych drugiego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) w Polsce ze stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach naboru do Programu są wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość) lub Kartę Polaka lub dysponują aktem (świadectwem) urodzenia, w którym została wpisana narodowość polska wstępnych kandydata tj. rodzica/rodziców lub dziadków;

2) nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały w Polsce;

3) uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej niż w 2015 r. lub w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia;

4) nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) w uczelni w kraju pochodzenia, w Polsce lub w innym kraju. Jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się posiadanie dyplomu studiów magisterskich lub równoważnego;

5) nie są studentami studiów drugiego stopnia w państwach zamieszkania lub w innym państwie w momencie wnioskowania w naborze do Programu (złożą stosowne oświadczenie o tej treści);

6) przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (wydane nie wcześniej niż 1 września 2017 r.) wydane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub urzędowego.

W ramach Programu finansowane będą stypendia wypłacane za pośrednictwem uczelni studentom zakwalifikowanym do udziału w Programie. Stypendia przyznawane są na regulaminowy okres trwania studiów, na 10 miesięcy w danym roku akademickim. Stypendium może być również przyznane na roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce.

Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 21 września 2018 r.

Zapoznać się z Regulaminem Programu można tu.

Źródło: nawa.gov.pl