Konkursy
  • Register

Koło Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży «Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota» w 200 rocznicę urodzin «Ojca opery polskiej».

Temat Konkursu: «Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota» (tradycja narodowa w twórczości Stanisława Moniuszki: postacie, ubiór, obyczaje, przyroda, architektura). Głównym Organizatorem jest Koło Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Konkurs został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918–2018. Honorowy Patronat Rodzinny sprawują potomkowie Kompozytora.

Udział w Konkursie mogą brać dzieci i młodzież z Polski oraz ośrodków polonijnych, cudzoziemcy zainteresowani tematyką konkursu (w wymaganym przedziale wiekowym):
1 grupa – 4 do 7 lat
2 grupa – 7 do 14 lat
3 grupa – 14 do 18 lat

Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

Prace dzieci i młodzieży powinny odpowiadać tematowi «Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota».

Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy w technikach rysunek, grafika, malarstwo, na papierze (ewentualnie na tkaninie) z wykluczeniem technik komputerowych.

Założenia organizacyjne:

Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420 mm) i A4 (210mm x 297 mm).

Prace powinny być oprawione w Passe-partout. Szerokość ramki z kartonu: boki i góra 2 cm, dół 3 cm.

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
- nazwa konkursu,
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora,
- adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie,
- placówka zgłaszająca prace na konkurs (adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia plastyczne).

Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie trzy prace. Do pracy uczestnik może dołączyć komentarz słowny (mile widziany).

Prace należy nadsyłać do siedziby współorganizatora konkursu:

Centrum Promocji Kultury,
ul. Podskarbińska 2,
03– 833 Warszawa,
Polska
Tel. +48 22 277 08 20

Termin nadsyłania: 

do 10 grudnia 2018 r. – drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),
do 31 grudnia 2018 r. – bezpośrednio do Centrum Promocji Kultury.
Rozwiązanie konkursu 5 maja 2019 podczas Gali Młodych Artystów w Warszawie na ul. Podskarbińskiej 2.

Nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – 1.500,00 PLN
II miejsce – 1.000,00 PLN
Od każdej zostanie potrącony podatek dochodowy.

Sponsorzy i sympatycy mają możliwość fundowania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Wyróżnienie w formie wystawienia prac w ekspozycji pokonkursowej oraz w postaci nagród rzeczowych.

UWAGA: Organizatorzy nie zwracają uczestnikom konkursu ewentualnych kosztów przyjazdu na Galę Młodych Artystów.

Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej i w miarę możliwości na innych wystawach.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do p. MateuszaTomaszewicz telefon: 22 277 08 30; e-mail: mateusz@cpk.art.pl

Źródło: owzpap.org

Moniuszko konkurs