Konkursy
  • Register

Wschodnia Szkoła Zimowa przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej – informuje Studium Europy Wschodniej.

Zajęcia w ramach Szkoły będą odbywać się w Warszawie oraz we Wrocławiu w terminie od 28 lutego do 14 marca 2018 r. Termin zgłaszania się do Szkoły mija 15 stycznia 2018 r.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).
2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski.
3. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.

II. STYPENDIA:

1. Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), a także o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i krajach UE).
2. Podanie o pokrycie kosztów należy dołączyć do dokumentów kandydata.

III. DOKUMENTY

1. Kandydaci winni przesłać na adres wsl.studium@uw.edu.pl:
a) wypełniony formularz,
b) list motywacyjny wraz z proponowanym tematem referatu,
c) curriculum vitae wraz z fotografią,
d) rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),
e) potwierdzenie znajomości języka polskiego,
f) zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów magisterskich lub jednolitych studiach pięcioletnich,
g) podanie o pokrycie kosztów pobytu w Szkole.
2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 15 stycznia 2018 r.

IV. KWALIFIKACJA:

1. Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 5 lutego 2018 r., po czym bezzwłocznie powiadomi wszystkich kandydujących.
2. Formalne zaproszenia do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2018 zostaną wysłane e-mailem nie później niż 5 lutego 2018 r. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły. Właściwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymają listę zakwalifikowanych kandydatów w celu ułatwienia formalności wyjazdowych.
3. Przyjazdy uczestników do Warszawy – 28 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się w czwartek 1 marca 2018 r. w Warszawie. Wyjazd uczestników – 15 marca 2018 r.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2018 r.

Źródło: studium.uw.edu.pl

Wsch Szkola Zimowa 2018 w