Konkursy
  • Register

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi.

Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze.

Wysokość stypendium wynosi 1500 zł. Każdy stypendysta ma zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju w domu studenckim na koszt Uniwersytetu oraz podstawową opiekę zdrowotną na czas pobytu.

Wymagane dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego/doktoranta wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu Funduszu (Regulamin Funduszu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać tu: http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga),
- życiorys,
- program badań naukowych do zrealizowania w Krakowie,
- informację o dotychczasowych pracach naukowych,
- spis publikacji kandydata,
- rekomendację od pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora dołącza opinię swojego opiekuna naukowego.

Dokumenty należy dostarczyć do Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ (ul. Gołębia 24, pok. 17, 31-007 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017 r.

Kontakt:
mgr Magdalena Kędziora
Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ
ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl