Konkursy
  • Register

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

– organizacje pozarządowe,
– samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 14 kwietnia 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać pocztą na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Wniosek należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się na stronie www.nck.pl.

Źródło: www.nck.pl