Konkursy
  • Register

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza do zrealizowania polsko-ukraińskich projektów młodzieżowych. Nabór wniosków na rok 2017 jest otwarty.

Jest to drugi konkurs wniosków powstałej we wrześniu 2015 roku Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Priorytety

Każdego roku określane będą priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, będą określać specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku priorytetami są:
– wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
– nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
– wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
– wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja  przedsiębiorczości i wolontariatu;
– upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej;
– odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Realizacja projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2017 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca, a 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2017 r. są dostępne na stronie http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

Źródło:http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/