Konkursy
  • Register

Wyhowski folder 2017Kapituła Nagrody Im. Iwana Wyhowskiego ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2017/18.

 

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego: 12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych


Staże przy nagrodzie: 4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu nauk społecznych, ścisłych, ekonomicznych, technicznych, rolniczych, bibliotekoznawstwa.


Program finansowany jest solidarnie przez 21 polskie jednostki naukowe.

 

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do dn. 15 stycznia 2017 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl.

 

1. CHARAKTERYSTYKA
Nagroda im. Iwana Wyhowskiego ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.


Nagroda została ustanowiona w roku 2014 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator), przez najważniejsze polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz cztery uniwersytety położone wzdłuż polskiej granicy wschodniej: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Rzeszowski, a także Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.


W roku 2015 do Nagrody dołączyły nowe uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.


Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się corocznie na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 22 maja.


Laureat Nagrody, kandydat z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.


Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu wymienionych dziedzin 4-miesięczny pobyt badawczy na dwóch polskich uniwersytetach.

 

2. KWALIFIKACJA KANDYDATÓW:
a) Nabór kandydatów do Nagrody rozpoczyna się 25 listopada.
b) Kandydaci do Nagrody i Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do 15 stycznia.
c) W lutym Kapituła, na specjalnym posiedzeniu, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody i Stażu,
d) Realizacja Nagrody rozpoczyna się w październiku w roku przyznania Nagrody.

 

3. ZOBOWIĄZANIA UCZELNI:
a) stypendium: 3500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora); 2500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy magistra lub doktora),
b) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni,
c) zapewnienie opieki/pomocy naukowej tutora z dziedziny Laureata, na każdej z uczelni,
d) książki z wydawnictwa uniwersytetów goszczących, z dziedziny Laureata,
e) ewentualnie lektorat języka polskiego.

 

4. ZOBOWIĄZANIA LAUREATA/STAŻYSTY:
a) 2 miesiące pobytu na każdym z uniwersytetów,
b) wygłoszenie jednego wykładu publicznego oraz ew. sześciu wykładów kursowych w instytucie w którym będzie afiliowany (wg decyzji uczelni),
c) sprawozdanie z pobytu,
d) jeśli wynikiem pobytu Stażysty/Laureata w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Laureata/Stażysty jest umieszczenie w nich informacji o Nagrodzie.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2017 r.


Realizator: Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim
Pałac Potockich,
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Tel. 22 55 22 555, fax 22 55 22 222
E-mail: studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

 

Kwestionariusz-Nagroda-2017-Nagroda

Kwestionariusz-Nagroda-2017-Staż