Konkursy
  • Register

Lubelszczyzna w legendachOrganizatorzy konkursu: Mariola Wesołowska-Lecka – nauczycielka języka polskiego i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie, Barbara Wojtaś – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie, doradca metodyczny Miasta Lublin.

 

Cele konkursu: Poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury Lubelszczyzny, pielęgnowanie tradycji regionalnych, promocja Lubelszczyzny wśród uczniów mieszkających poza granicami Polski, kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego, literatury i kultury polskiej, kształtowanie systemu wartości młodego człowieka, rozwijanie uzdolnień literackich, odkrywanie i inspirowanie młodych talentów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie międzynarodowym przeznaczonym dla uczniów mieszkających poza granicami Polski:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:


a) plastycznej – dzieci w wieku 7–9 lat
• Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie pracy plastycznej związanej z zabytkiem znajdującym się w dowolnej miejscowości położonej na Lubelszczyźnie.
• Prace powinny być wykonane w formacie A3 – technika dowolna (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich).


b) literackiej – dzieci w wieku 9–13 lat
• Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie legendy związanej z zabytkiem znajdującym się w dowolnej miejscowości położonej na Lubelszczyźnie.
• Do przesłanych 2 egzemplarzy wydruku komputerowego należy dołączyć również podpisaną płytę CD lub DVD z pracą zapisaną w programie Microsoft Office Word w celu przygotowania ewentualnej publikacji. Na jednej płycie można umieścić prace wszystkich uczniów z danej szkoły.
• Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami – 1,5, margines dolny, górny oraz boczny – 2,5 cm


2. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być opisana: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres szkoły (telefon, e-mail) oraz imię i nazwisko opiekuna. W kopercie należy umieścić także podpisane oświadczenie*.


3. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.


4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.


5. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.


6. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.


7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

 

Terminy:
1. Prace należy przesłać do 25 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
        Szkoła Podstawowa nr 3
        ul. Balladyny 22
        20-601 Lublin
        z dopiskiem: Konkurs Literacki «Lubelszczyzna w legendach».


2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2016 roku.


3. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas uroczystości Święta Szkoły. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły pod adresem www.sp3.lublin.pl


4. Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

 

Nagrody:
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje o podziale nagród.


2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.


3. Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących laureatów.


4. Decyzja jury jest ostateczna.

 

Kryteria oceny prac:
a) prace literackie:
• zgodność z tematem konkursu,
• elementy wiedzy o tradycji i kulturze Lubelszczyzny,
• cechy gatunkowe legendy,
• oryginalność kompozycji i narracji,
• bogactwo języka,
• poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
• estetyka pracy,


b) prace plastyczne:
• zgodność z tematem konkursu,
• elementy wiedzy o tradycji i kulturze Lubelszczyzny,
• kompozycja,
• oryginalność,
• estetyka pracy.

 

Ustalenia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac.


2. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie, tel. 81 525 25 26.


*OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.


___________________________
podpis rodzica lub prawnego opiekuna


___________________________
miejscowość, data

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1