Konkursy
  • Register

grafika portal

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza nabór do PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. STEFANA BANACHA (edycja 2015/2016)

OFERTA
W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictw wyższego (lista uczelni: http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html).Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania wynosi 1350 PLN miesięcznie.


Oferta skierowana jest do obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE (lista krajów: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/partnerstwo_wschodnie/).

 

STUDIA II STOPNIA
Stypendia oferowane na studia II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych, europeistyce i prawie (specjalność prawo europejskie) (informacje na temat obszarów wiedzy – załącznik nr 1 do ogłoszenia na stronie http://monitor-press.com/).


Profil kandydata:
- absolwent kierunków ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, ekonomicznych oraz europeistyki, prawa ze specjalnością prawo europejskie (studia I stopnia ukończone nie dawniej niż 3 lata temu) lub


- aktualny student ostatniego roku studiów I stopnia (dotyczy roku akademickiego 2014/2015);


- w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju, w którym został wydany dyplom, absolwent studiów magisterskich lub równoważnych, ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu lub


- aktualny student ostatniego roku studiów magisterskich lub równoważnych (dotyczy roku akademickiego 2014/2015);


- preferowani będą absolwenci studiów ukończonych w kraju pochodzenia kandydatów (nie wyklucza to jednak możliwości ubiegania się o stypendium przez osoby posiadające dyplom ukończenia polskiej uczelni);


- w przypadku osób, które nie ukończyły studiów w Polsce wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce (potwierdzona uczestnictwem w lektoracie języka polskiego lub świadectwem ukończenia kursu języka polskiego lub egzaminem zdanym przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

 

Rekrutacja:
Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów na których chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się na studia oraz spełnić wymagania uczelni dotyczące rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów – pozytywne przejście procesu rekrutacji na uczelni nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium). Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tego samego obszaru wiedzy.


Kwestionariusz kandydata należy pobrać ze strony Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (do pobrania pod adresem www.buwiwm.edu.pl/wym/kwest.docx oraz www.buwiwm.edu.pl/wym/kwest.pdf).


Kandydaci będą zobowiązani dostarczyć do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wypełniony i podpisany kwestionariusz wraz z załącznikami:


- opisem proponowanej pracy dyplomowej według następującej specyfikacji: 1,5-2 stron formatu a4, czcionka 12, odstęp 1,5; wymagane elementy opisu to: propozycja tematu, problemu i metody badawczej, szczegółowy opis rozdziałów);


- kopią dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju pochodzenia - kopią dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równoważnych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o ocenach uzyskanych w sesji zimowej na ostatnim roku studiów I stopnia lub ostatnim roku studiów magisterskich lub równoważnych oraz planowanym terminie ich ukończenia;


- zaświadczeniem o rejestracji na wybranym kierunku studiów w Polsce w trybie przewidzianym dla cudzoziemców ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego (w przypadku gdy rekrutacja na wybrany kierunek studiów jeszcze się nie zakończyła) z zaznaczeniem, że warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium;


lub:
- dokumentem potwierdzającym przyjęcie na studia II stopnia, w trybie przewidzianym dla cudzoziemców, ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z zaznaczeniem, że warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium (w przypadku gdy kandydat zna już wynik rekrutacji na wybrany kierunek studiów);


- kopią zaświadczenia o stanie zdrowia;


- kopią dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (paszport) kraju członkowskiego Partnerstwa Wschodniego;


- dokument potwierdzające znajomość języka polskiego.


Dokumenty wydane w innym języku niż język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski.

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA 26 CZERWCA 2015 r.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.


W przypadku gdy na uczelni obowiązuje rejestracja elektroniczna kandydaci rejestrując się wpisują w warunkach stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Po zakończeniu naboru, kandydat zobowiązany jest do przekazania kopii zaświadczenia o wyniku kwalifikacji na studia.

 

Procedura naboru:
Pierwszy etap – sprawdzenie kandydatur pod względem wymogów formalnych programu, przeprowadzony zostanie na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.


Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim, w którym przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.


W przypadku, gdy w danym państwie zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów, nabór przeprowadzony zostanie na podstawie nadesłanych dokumentów.

 

Ogłoszenie wyników naboru:
Informacje o wyniku naboru zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych do dnia 31 lipca 2015r.

 

Dodatkowe informacje:
Uczelnie, w których stypendyści rozpoczną studia wyznaczają opiekunów, którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami.


Po pierwszym roku stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, w przypadku uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi.


Stypendyści będą mieli możliwość podjęcia w trakcie studiów krótkookresowego stażu zawodowego na terenie Polski, jak również uczestniczenia w wakacyjnym kursie języka polskiego, w okresie poprzedzającym bezpośrednio rozpoczęcie nauki.

 

STUDIA III STOPNIA
Stypendia oferowane na studia III stopnia w następujących dziedzinach nauk: humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (Informacje na temat dziedzin nauk – załącznik nr 1 do ogłoszenia na stronie http://monitor-press.com/).

 

Profil kandydata:

- absolwent studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);


- preferowani będą absolwenci studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych w kraju pochodzenia kandydatów (nie wyklucza to jednak możliwości ubiegania się o stypendium przez osoby posiadające dyplom ukończenia polskiej uczelni);


O stypendium mogą ubiegać się osoby, które już kształcą się na studiach III stopnia w Polsce. W tym przypadku wymagane jest, aby kandydaci na stypendia odbywali studia na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców, nie ponosząc jednocześnie kosztów kształcenia.

 

Rekrutacja:
Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.


Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się na studia oraz spełnić wymagania uczelni dotyczące rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów – pozytywne przejście procesu rekrutacji na uczelni nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tej samej dziedziny nauk.


Kwestionariusz kandydata należy pobrać ze strony Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (do pobrania pod adresem www.buwiwm.edu.pl/wym/kwest.docx oraz www.buwiwm.edu.pl/wym/kwest.pdf).


Kandydaci zobowiązani są dostarczyć, za pośrednictwem uczelni przyjmującej cudzoziemca na studia III stopnia, do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej wypełniony i podpisany kwestionariusz wraz z następującymi załącznikami:


- konspektem pracy doktorskiej sporządzonym według następującej specyfikacji: 4-5 stron formatu a4, czcionka 12, odstęp 1,5; wymagane elementy opisu to: propozycja tematu, problemu badawczego, hipotezy głównej i metody badawczej pracy, szczegółowy opis rozdziałów);


- kopią dyplomu (wraz z suplementem) ukończenia studiów magisterskich uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich w państwie jego wydania (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);


- dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez uczelnię (lub promesę przyjęcia), w trybie przewidzianym dla cudzoziemców, na studia III stopnia ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z zaznaczeniem, iż warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);


- opiniami dwóch samodzielnych pracowników naukowych (prof. lub dr hab.), w tym co najmniej jednego z Polski);


- życiorysem wraz z listem motywacyjnym;


- kopią zaświadczenia o stanie zdrowia;


- kopią dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (paszport) kraju członkowskiego Partnerstwa Wschodniego;


- kopią dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (dotyczy osób już studiujących w Polsce lub posiadających ważną wizę).


Dokumenty wydane w innym języku niż język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski.


TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA 3 LIPCA 2015 r.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Procedura naboru:
Weryfikacja kandydatur pod względem spełniania wymogów formalnych programu i wyłonienie stypendystów przeprowadzone zostanie na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów.


Informacje o wyniku naboru zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem uczelni przyjmujących do dnia 7 sierpnia 2015 r.


Dodatkowe informacje:
Językiem studiów jest zasadniczo język polski, ale za zgodą uczelni przyjmującej możliwe są studia w innym języku.
Po pierwszym roku stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, w przypadku uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi.


OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU IM. STEFANA BANACHA
1. Stypendia są realizowane na warunkach ogólnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006r.Nr 190, poz.1406z późn. zm).


2. Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.


3. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium - wykupioną w kraju zamieszkania, bądź w Polsce.


4. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.


5. Do obowiązków stypendysty należy:

- udział w zajęciach przewidzianych programem nauczania oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich przedmiotów wymaganych w toku studiów;


- obrona pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem studiów;


- udział w kursie przygotowawczym (dotyczy studiów II stopnia);


- udział w zjazdach i spotkaniach uczestników programu stypendialnego organizowanych w trakcie roku akademickiego (dotyczy studiów II stopnia).


6. Nie wywiązanie się stypendysty z ww. obowiązków, złamanie prawa stwierdzone prawomocnym workiem sądu, a także naruszenie regulaminu studiów obowiązującego w uczelni powoduje automatyczne przerwanie udziału w programie stypendialnym.