Konkursy
  • Register

KIRKLAND PROGRAM1

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji
ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2015/2016

 

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.


Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

 

W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

 

DZIEDZINY:
•    Ekonomia i zarządzanie
•    Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
•    Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
•    Prawo
•    Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
•    Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
•    Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp naukowy).

 

KANDYDACI:
W roku akademickim 2015/2016 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
•    eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
•    przedsiębiorcy, menedżerowie
•    liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
•    nauczyciele akademiccy
•    dziennikarze.

 

KRYTERIA FORMALNE:
•    Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda).
•    Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra).
•    Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat).
•    Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).
•    Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.

 

PREFERENCJE:
•    Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
•    Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
•    Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
a) ankieta danych personalnych
b) projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (wypełnione według wzoru w języku polskim, lub angielskim i rosyjskim) wysłane drogą elektroniczną na adres kirkland@kirkland.edu.pl.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

 

REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowany termin 14.04 – 30.04.2015)

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2015.

 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
Należy go wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu.

Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

 

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:
1 marca 2015 r.

 

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

WARUNKI FINANSOWE:
Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

 

PROGRAM STYPENDIUM:
1.    Inauguracja Programu (połowa września 2015)
2.    Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
3.    Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
4.    Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
5.    Cztery zjazdy wszystkich stypendystów
6.    Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
7.    Staż zawodowy (minimum 2 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
8.    Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2016 w Warszawie)

 

Kontakt:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
http://www.edudemo.org.pl/

Program Kirklanda
ul. Hoża 59 m. 1A, 00-681 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl


www.kirkland.edu.pl