Konkursy
  • Register

WSZ

I. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski i krajów UE.


3. Od kandydatów oczekujemy znajomości obu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie i korzystanie z wykładów.


4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy i Wrocławia oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.

II. STYPENDIA


1. Kandydaci z krajów nie będących członkami UE mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), a także o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i w krajach UE)


2. Podanie o pokrycie kosztów należy dołączyć do dokumentów kandydata.

III. DOKUMENTY


1. Kandydaci winni wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie https://kolegium.wufoo.com/forms/dwunasta– wschodnia– szkola– zimowa– 2015/ i załączyć niezbędne dokumenty:


a) list motywacyjny,


b) curriculum vitae ze zdjęciem,


c) rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),


d) potwierdzenie znajomości języka polskiego,


e) zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów magisterskich lub jednolitych studiach pięcioletnich,


f) podanie o pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (nie dotyczy kandydatów z Polski).


2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 stycznia 2015 r.

IV. POBYT W WARSZAWIE I WROCŁAWIU:


1. Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 30 stycznia 2015 r., po czym bezzwłocznie powiadomi wszystkich kandydujących.


2. Formalne zaproszenia do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2015 zostaną wysłane e-mailem nie później niż 1 lutego 2015 r. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły. Właściwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymają listę zakwalifikowanych kandydatów w celu ułatwienia formalności wyjazdowych.


3. Przyjazd uczestników do Warszawy – 28 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się w sobotę 1 marca 2015 r. w Warszawie. 4 marca – objazd (Warszawa – Częstochowa – Wrocław), 5 – 14 marca – sesja we Wrocławiu. Wyjazd uczestników – 15 marca.


Dalsze informacje znajdują się na stronach internetowych Studium Europy Wschodniej UW: www.studium.uw.edu.pl oraz Kolegium Europy Wschodniej: www.kew.org.pl