Konkursy
  • Register

Page1.1

Do 18 stycznia 2015 r. trwa nabór do XII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury.

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.


Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp.


Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach:


Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora.


Program Junior dla doktorantów.


Dotychczas odbyło się11 edycji, w których wzięło udział 49 naukowców z 25 krajów (Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Chiny, Czechy, Francja, Gruzja, Hiszpania, Iran, Japonia, Kanada, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Belgia).


Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł, ok. 770 euro dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, ok. 550 euro dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant, wypłacany wraz pierwszym stypendium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, ok. 330 EURO).


MCK umożliwia korzystanie z własnej biblioteki (http://www.mck.krakow.pl/page/informacje-dla-czytelnikow), której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, oraz oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych. Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.


Szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą projekty badawcze wpisujące się w priorytety Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej. W roku 2015 będą to:


- Demokracja lokalna, rozwój samorządu lokalnego i regionalnego, międzynarodowa współpraca samorządowa;


- Przemiany polityczne i ekonomiczne po roku 1989 (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej);


- Społeczeństwo obywatelskie, ochrona praw człowieka;


- Stosunki dobrosąsiedzkie, pojednanie i współpraca narodów w oparciu o pamięć historyczna (w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej);


- Tradycje teatralne, teatr awangardowy. Teatr jako katalizator przemian demokratycznych i społecznych.

 

MCK organizuje każdego roku dwie tury naboru dla stypendystów:


Nabór do konkursu dotyczącego pierwszej tury programu może być rozpoczęty w terminie od 1 listopada do 15 grudnia danego roku i zakończyć się pomiędzy 31 grudnia a 15 lutego następnego roku. Nabór trwa minimum sześć tygodni. Pobyt stypendialny w Krakowie w ramach pierwszej tury trwa trzy miesiące i jest realizowany pomiędzy początkiem marca, a końcem lipca następnego roku.


Nabór do drugiej tury może być rozpoczęty w terminie od 1 maja do 15 czerwca i zakończyć się pomiędzy 30 czerwca a 15 lipca danego roku. Nabór trwa minimum sześć tygodni. Pobyt stypendialny w Krakowie w ramach drugiej tury trwa trzy miesiące i jest realizowany pomiędzy początkiem września, a końcem grudnia tego samego roku.


Ostateczną liczbę stypendystów ustala Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę merytoryczną wartość przedstawionych wniosków oraz wysokość budżetu przeznaczonego na realizację programu Thesaurus Poloniae w danym roku. Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadza ocenę nadesłanych aplikacji podczas zebrania zwołanego w ciągu czternastu dni od upłynięcia terminu nadsyłania aplikacji. Kandydaci, którzy wzięli udział w konkursie stypendialnym zostaną powiadomieni elektronicznie i listownie o wynikach rekrutacji w ciągu trzech dni od zakończenia obrad Komisji Rekrutacyjnej.


Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium Thesaurus Poloniae proszone są o przesłanie w powyżej wymienionych terminach na adres MCK: CV, rekomendacji dwóch opiekunów naukowych w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w Programie Junior oraz eseju prezentującego założenia programu badawczego, który planowany jest do przeprowadzenia podczas pobytu w Krakowie (do 500 wyrazów). O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy thesaurus[at]mck.krakow.pl


Organizator zastrzega sobie prawo do niepodawania przyczyn nie zakwalifikowania poszczególnych kandydatów do programu stypendialnego.

 

Aplikacje prosimy nadsyłać na adres:
Program stypendialny Thesaurus Poloniae
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
31-008 Kraków
Poland

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać tu: http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1