Start
  • Register

MW nr 17 16.09.2021

Stypendia Wschodnie PL 2014-1STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW ogłasza XIV-ty doroczny konkurs na

STYPENDIA WSCHODNIE

25 stypendiów dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej Kandydaci z Rosji nie mogą ubiegać się o stypendium w ramach Studiów Wschodnich

Stypendia będą przeznaczone na odbycie 2-letnich, magisterskich «STUDIÓW WSCHODNICH Uniwersytetu Warszawskiego» w okresie od 1/X.2014 do 30/VI.2016 r. Studium gościło dotąd łącznie ponad 250 stypendystów tego programu, którzy otrzymali stypendia w naszych konkursach z lat 2001-2013. Wspólnie z nimi oraz ze studentami polskimi będą studiować nowi stypendyści – zwycięzcy niniejszego XIV-go Konkursu.

I.KANDYDACI

  1. KANDYDACI mogą pochodzić ze wszystkich krajów Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. Dla kandydatów z Rosji, kraju nie będącego oficjalnym beneficjentem programu polskiej współpracy rozwojowej, studia odbywają się na zasadzie odpłatności.
  2. PREFEROWANE będą kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

II.WARUNKI STYPENDIUM

  1. STUDIA trwają 2 lata (4 semestry), stypendium będzie wypłacane w roku akademickim przez 9 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia stypendium maksymalnie o 1 miesiąc na II roku studiów, jeśli wymaga tego dokończenie pracy magisterskiej.
  2. PROGRAM studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.
  3. STUDIA prowadzone są w sześciu specjalnościach:
  4. W RAMACH «Studiów Wschodnich» prowadzą zajęcia wykładowcy pol­scy (kadra Studium Europy Wschodniej) oraz grono wykładowców go­ścinnych: krajowych i zagranicznych, w tym stały visiting professor z USA w ramach katedry «Fulbright Distinguished Chair in East European Studies», umieszczonej przy Studium Europy Wschodniej.
  5. ZAKRES STYPENDIUM:
    1. Zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW (3 tys. € rocznie),
    2. Stypendium socjalne dla stypendystów zagranicznych posiadających dyplomy ukończenia pełnych studiów wyższych (1350 zł/mies.),
    3. Kurs języka polskiego (1 - 2 semestry),
    4. Kurs języka regionalnego (przez 4 semestry),
    5. Opłata części kosztów objazdu naukowego (na I roku studiów).
  6. WARUNKIEM korzystania ze stypendium jest spełnienie wymagań przewidzianych zasadami Stypendium i programem studiów oraz przygotowanie pisemnej końcowej pracy magisterskiej w języku polskim.
  7. W RAZIE niespełnienia warunków stypendium, bądź braku postępów w studiach, stypendium może być przerwane.

III.WYMAGANIA

  1. UKOŃCZONE pełne studia wyższe II stopnia – magisterskie lub równorzędne (dyplom magistra lub specjalisty), najlepiej humanistyczne; pożądana praca naukowa, bądź doświadczenia organizacyjne i praktyka z zakresu zainteresowań «Studiów Wschodnich».
  2. WIEK do 30 lat.
  3. Ogólna znajomość problematyki Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.
  4. POZYTYWNY wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej (zakres zagadnień wg pkt.3) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (zob. V-3).
  5. ZNAJOMOŚĆ języka polskiego oraz języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

IV.DOKUMETY

  1. KOPIA dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych (zob. III-1).
  2. Wypełniony dokładnie kwestionariusz kandydata «Studiów Wschodnich» (dostępny na stronie stypendialne/ studia wschodnie).
  3. ZWIĘZŁY (do 2 stron) – list w języku polskim motywujący ubieganie się o Stypendium, zawierający plany związane z ukończeniem «Studiów Wschodnich» Uniwersytetu Warszawskiego, ze wskazaniem specjalizacji Studiów, którą chciałby kandydat studiować (wg wykazu specjalizacji, zob.II-3).
  4. CURRICULUM VITAE (w jęz. angielskim) pisane w porządku od najnowszych wydarzeń, wraz z fotografią.
  5. LISTA wszystkich publikacji zawodowych – dla osób pracujących naukowo lub wykaz prac, osiągnięć, projektów – dla osób spoza nauki.
  6. ŚWIADECTWA, egzaminy, noty etc., potwierdzające znajomość języka polskiego.
  7. EWENTUALNIE inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc komisji we właściwej ocenie jego kandydatury.

V.APLIKACJE

  1. KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 15 marca 2014 r. na adres
  2. DO DNIA 15 kwietnia 2014 r. Komisja Kwalifikacyjna Studium Europy Wschodniej rozstrzygnie I etap konkursu i wyznaczy uczestników II i III etapu Konkursu; obie grupy zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach pocztą elektroniczną.
  3. UCZESTNICY kolejnych etapów konkursu: II-go (test pisemny) i III-go etapu (rozmowa kwalifikacyjna) wypełnią dalsze wymagania kwalifikacyj­ne przed członkami Komisji, bądź jej pełnomocnikami w okresie 1 maja – 15 czerwca 2014 r. Kwalifikacje odbędą się na terenie placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyjątkowych wypadkach w Polsce. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony.
  4. OSTATECZNE decyzje na podstawie wyników kwalifikacji Komisja podejmie do 10 lipca 2014 r. i ogłosi listę zakwalifikowanych stypendystów XIV-go Konkursu Stypendialnego «Studiów Wschodnich». Wszyscy stypendyści zostaną powiadomieni o wynikach.
  5. Kandydaci ze słabszą znajomością języka polskiego, którzy wszakże osiągną na egzaminie b. dobre wyniki merytoryczne – będą mieli obowiązek samodzielnej nauki języka jako zakwalifikowani warunkowo. Zostaną następnie zaproszeni na egzamin poprawkowy na początku września.

VI.STUDIA

  1. ZAJECIA studiów rozpoczną się 8 września 2014 r. kursem adaptacyjnym do «Studiów Wschodnich» UW.
  2. STYPENDYŚCI zagraniczni będą korzystać z przerw, ferii i wakacji, jak studenci polscy.
  3. STYPENDYSTA, który wypełni wszystkie wymagania programowe, zaliczy poszczególne semestry oraz przedstawi i obroni pracę końcową – otrzyma dyplom ukończenia 2-letnich, uzupełniających, magisterskich «Studiów Wschodnich» Uniwersytetu Warszawskiego.
  4. DYPLOM ów jest pełnoprawnym dokumentem ukończenia studiów wyższych w Polsce, uznawanym według właściwych przepisów w innych krajach Unii Europejskiej.
  5. a) Europa Wschodnia, b) Europa Środkowa, c) Bałkany d) Rosja, e) Kaukaz, f) Azja Środkowa.

STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW

Celem «Studiów Wschodnich» jest przygotowywanie młodych dobrze wykształconych kadr specjalistów «od spraw wschodnich» – z Polski i krajów regionu.

W 1991 r. powstała WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA, przeznaczona dla młodych naukowców z krajów b. ZSRR. W 1998 roku, zostały uroczyście otwarte przez Premiera RP, Jerzego Buzka, SPECJALISTYCZNE STUDIA WSCHODNIE. Pragną one kontynuować przedwojenne tradycje polskich studiów wschodnich, prowadzonych zwłaszcza w instytutach wschodnich w Wilnie i Warszawie. Są to dzienne, dwuletnie studia magisterskie kształcące w 6 specjalizacjach. Od 2000 r. istnieją także dwuletnie PODYPLOMOWE STUDIA WSCHODNIE. W roku akad. 2001/2002 rozpoczęła się realizacja specjalnego, opartego na funduszach rządowych, PROGRAMU STYPENDIALNEGO STUDIÓW WSCHODNICH, przeznaczonego dla kandydatów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i krajów b. ZSRR, dającego szansę kształcenia młodych elit z całego regionu. Przyjęto ponad 250 stypendystów z 25 krajów (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Turcja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry). Od 2012 r. prowadzone są także 3-letnie licencjackie «Studia Wschodnie».

Studium jest ponadto współrealizatorem innych programów: PROGRAMU STYPENDIALNEAGOim. LANE’A KIRKLANDA (stypendyści głownie z zakresu zarządzania i ekonomii) orazPROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW(stypendyści z zakresu humanistyki). Od marca 2004 r. Studium organizuje także, we współpracyz Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, WSCHODNIĄ SZKOŁĘ ZIMOWĄ,przeznaczoną dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych. Od 2006 r. Studium jestrównież realizatorem PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU R.P. im. KONSTANTEGOKALINOWSKIEGO, przeznaczonego dla studentów z Białorusi.

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1