Start
 • Register

MW nr 19 14.10.2021

Без-назви-1GRAFIKA I OKOLICE
2014

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
 
współpraca: Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
 
Cele:
 • rozpowszechnianie wiedzy o różnych technikach graficznych
 • konfrontacja osiągnięć rówieśniczych
 • prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży szkolnej z różnych krajów i kręgów kulturowych
 • wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

 

REGULAMIN

Uczestnicy:

 • uczniowie wszystkich typów szkół,
 • uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych.

Uczestnicy podzieleni będą na kategorie wiekowe:

 1. do 9 lat
 2. 10 – 13 lat
 3. 14 – 16 lat
 4. 17 – 20 lat
 5. licea i szkoły plastyczne

 

Tematyka konkursu:

Tematykę prac konkursowych pozostawiamy do wyboru uczestnikom.

Natomiast dla wszystkich niezdecydowanych proponujemy, w tej edycji konkursu, temat:

„Kluczbork dawniej i dziś”.

 

Warunki uczestnictwa:

Do udziału w konkursie dopuszcza się maksymalnie trzy prace jednego autora, w dowolnie wybranej technice graficznej: akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta, miedzioryt, linoryt, drzeworyt, serigrafia, itp. Dopuszcza się techniki z pogranicza grafiki, takie jak kolografia, szablon, stempel, itp. pod warunkiem, że dają one możliwość powielania odbitek.

Prace wykonane metodą monotypii i kalkografii nie będą brane pod uwagę.

 

Maksymalny format prac: A3

Przez format maksymalny należy rozumieć wielkość odbitego obrazu. Szerokość marginesu nie jest wliczana do formatu maksymalnego.

Prace konkursowe muszą być zaopatrzone w kartą informacyjną zawierającą:

 • imię, nazwisko i wiek autora (prosimy podać ilość lat, a nie klasę do której autor uczęszcza)
 • adres, e-mail i telefon placówki rekomendującej pracę
 • imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została wykonana.

Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zrolowane lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

 

Terminy:

Prace należy przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki w terminie do 30 września 2014 roku, na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury

46 – 200 Kluczbork

ul. Damrota 4

Polska

 

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w październiku 2014 roku w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej:

www.mdk.superhost.pl. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

Komisja oceniająca:

W skład komisji konkursowej będą wchodzić profesjonalni artyści – plastycy.

 

Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla autorów najlepszych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Przewiduje się udział autorów nagrodzonych prac i ich nauczycieli (instruktorów) w uroczystym otwarciu wystawy. Zasady udziału w podsumowaniu konkursu zostaną określone w terminie późniejszym i będą podane na stronie internetowej www.mdk.superhost.pl.

Nagrody rzeczowe, nie odebrane osobiście, mogą być przesłane laureatom na ich koszt, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem

 

Uwagi końcowe:

Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i przekazaniem wszelkich praw organizatorowi.

Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

W sprawach organizacji i podsumowania konkursu można kontaktować się z kuratorem konkursu Józefem Zającem: zefzaj@gmail.com lub z sekretariatem MDK w Kluczborku tel./fax 77 418 25 30,

e-mail: mdkkluczbork@interia.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Młodzieżowy Dom Kultury

46 – 200 Kluczbork, ul. Damrota 4, tel. 77 418 25 30, mdkkluczbork@interia.pl, www.mdk.superhost.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1