Wiadomości
  • Register

W dniach 9–13 listopada na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki odbył się І Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny «Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych» oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów.

Panel międzynarodowy został zorganizowany przez Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, Wydział Filologii i Dziennikarstwa oraz Edukacyjno-Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, Oddział Nauczania Języków Mniejszości Narodowych i Literatury Obcej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Biuletyn Polonistyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej. Tak więc wydarzenie, w postaci zdalnych spotkań, połączyło trzy środowiska naukowe – kijowskie, łuckie i warszawskie.

Panel 03

Panel 04

Szczególna rola w realizacji projektu «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską», w ramach którego odbyła się II edycja Konkursu Wiedzy o Polsce dla studentów szkół wyższych, należała do dra Jerzego Kowalewskiego z Krakowa, który reprezentował Fundację na rzecz Dwujęzyczności «Edunowa». Obrady naukowe rozpoczęły się od jego referatu «Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego w szkole średniej na Ukrainie: cele, możliwości, potrzeby». Dyskusję i prezentacje trwały przez pięć dni i obejmowały ważne problemy z zakresu dydaktyki języka polskiego w szkołach i na uczelniach. Powstały też nowe inicjatywy, które umożliwią aktywizację środowiska polonistycznego w Ukrainie.

Panel 05

Finałowym wydarzeniem Panelu stało się ogłoszenie wyników olimpiady studenckiej. Największą liczbę punktów – 64 z 65 możliwych – uzyskała Lilia Kilbicka z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. II miejsce podzieliły między sobą Jana Tokar z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy im. Mychajła Kociubynskiego oraz Wiktoria Maksymczuk z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. III miejsce z jednakową liczbą punktów zdobyły: Daryna Slipczuk z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Julia Tokarska z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki oraz Wiktoria Feszczyn (Kaczmar) z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Za wysokie wyniki Jury wyróżniło także prace Edwarda Prudnikowa z Podolskiego Naukowo-Technicznego Liceum dla Utalentowanej Młodzieży w Winnicy, Aliny Niedwieckiej z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Ohienki w Kamieńcu Podolskim oraz Anastazji Hulity z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcom wysłano prezenty.

W Konkursie wzięło udział ponad sto osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu studenckiego środowiska polonistycznego podobnymi przedsięwzięciami. Olimpiada i Panel Naukowo-Dydaktyczny odbyły się przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Na podstawie obrad naukowo-dydaktycznych Panelu w najbliższym czasie ukaże się zbiór prac naukowych. Wszyscy jego uczestnicy zdobyli certyfikaty międzynarodowego kursu podniesienia kwalifikacji polonistycznych.

Panel 02

Panel 01

Switłana SUCHARIEWA,
koordynator Instytutu Polski
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki