Wiadomości
  • Register

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej przypomina o obowiązującej procedurze importu towarów oraz rejestracji pomocy humanitarnej na Ukrainie.

Komunikat jest skierowany do wolontariuszy, fundacji charytatywnych i organizacji pozarządowych zamierzających dokonać wwozu towarów lub pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy.

Ambasada informuje, że bez opłaty należności celnych na terytorium Ukrainy można przewozić towary o wadze do 50 kg oraz wartości nieprzekraczającej 1000 euro (przejścia w portach lotniczych) oraz 500 euro (przejścia drogowe, kolejowe, morskie).

W przypadku importu na terytorium Ukrainy pomocy humanitarnej, bez względu na jej cel i końcowego odbiorcę, należy dokonać określonych w ustawodawstwie Ukrainy czynności.

W szczególności, w celu uzyskania decyzji o uznaniu towarów za pomoc humanitarną, należy wystosować do Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy lub regionalnych administracji państwowych pakiet dokumentów:

– wniosek w sprawie uznania towaru jako pomocy humanitarnej, wskazując skład ładunku, jego ilość i wagę, a także informacje o nadawcy i kraju nadania;

– pisemna propozycja dawcy udzielenia pomocy humanitarnej (list darowizny);

– pisemna zgoda odbiorcy pomocy humanitarnej na jej otrzymanie (rejestr odbiorców pomocy humanitarnej);

– faktura;

– plan dystrybucji ładunku wśród osób prawnych;

– inne dokumenty (w razie potrzeby), w tym pisemne potwierdzenie: terminu przydatności do spożycia żywności oraz produktów higienicznych; przeprowadzenia badania epidemiologicznego i sanitarnego oraz dezynfekcji; stanu i jakości towarów, ze wskazaniem procentu ich zużycia.

Należy również pamiętać, że z zakresu pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy mogą być przywożone jedynie towary, które, pomimo spełnienia odpowiednich potrzeb odbiorców pomocy humanitarnej na Ukrainie, nie stanowią zagrożenia dla życia lub zdrowia osób oraz środowiska Ukrainy.

Ambasada Ukrainy w RP prosi osoby zamierzające dostarczyć pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy o ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów ukraińskiego ustawodawstwa oraz przepisów celnych.

Źródło: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

CZYTAJ TAKŻE:

WWÓZ PACZEK Z PREZENTAMI DLA POLAKÓW NA UKRAINIE WYMAGA SPEŁNIENIA PEWNYCH PRZEPISÓW

KOMUNIKAT POLSKIEGO MSZ WS. PRZEWOŻENIA DARÓW NA TEREN UKRAINY I BIAŁORUSI