Wiadomości
  • Register

W Równem i Lwowie odbyły się warsztaty, których uczestnicy opracowywali propozycje współpracy z pracodawcami placówek kształcenia i szkolenia zawodowego. Opracowany materiał 5 marca przekazano do Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.

27 i 28 lutego w Równem i we Lwowie odbyły się warsztaty dla dyrektorów szkół zawodowych, przedstawicieli departamentów oświaty, pracodawców, urzędów pracy oraz związków zawodowych. Zostały one przeprowadzone przez zaproszonych z Warszawy ekspertów Piotra Stronkowskiego i Macieja Gruza wspólnie z przedstawicielami Wołyńskiego Centrum Resursowego Serhijem Waszczukiem, Wasylem Kaszewskim i Ihorem Wolanykiem w ramach programu «U-LEAD z Europą». Spotkania dotyczyły zmian do ustawodawstwa, które czekają na ukraińskie placówki kształcenia i szkolenia zawodowego w najbliższej przyszłości. Eksperci wspólnie z uczestnikami opracowywali wstępne propozycje w zakresie mechanizmów współpracy szkół zawodowych i pracodawców, aby przekazać je do Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.

Potrzeba takiego spotkania pojawiła się już dawno w związku z tym, że przygotowanie kadr, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy jest dość uciążliwe dla skarbu państwa. Aby zmienić ten system zaplanowano nowelizację ustawy o kształceniu zawodowym oraz systemu rozdziału pieniędzy w regionach. Każde miasto będzie samodzielnie decydowało jakie placówki oświatowe i w jakim zakresie należy dofinansować. Aby pieniądze były wydawane skutecznie, ważne jest zestawienie zapotrzebowania na konkretne specjalności oraz oferty edukacyjnej placówek oświatowych. W tym celu w każdym obwodzie zostanie powołana regionalna rada do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego. Zakres uprawnień tego organu musi zostać jeszcze sprecyzowany. Zamiast narzucania gotowych pomysłów, uczestnikom warsztatów zaproponowano samodzielne przeanalizowanie możliwych scenariuszy i określenie zasad działalności rad do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego.

Program składał się z zajęć praktycznych, w czasie których uczestnicy w małych grupach generowali propozycje, szukając wyjścia z sytuacji problemowych, które mogą powstać w działalności rady do spraw kształcenia zawodowego. Zaproponowane przez ekspertów skomplikowane sytuacje uczestnicy rozwiązywali dzięki własnym doświadczeniom w tej dziedzinie. Poza tym kierownicy placówek kształcenia zawodowego mieli okazję do zaproponowania własnej wizji na temat tworzenia rad, ich współpracy ze szkołami zawodowymi oraz samorządami, a także ich składu.

Jeszcze jedną kwestią omawianą w trakcie warsztatów były rady pracodawców, które będą tworzone bezpośrednio w placówkach edukacyjnych. Organ ten powinien pomóc w nawiązaniu dialogu między placówkami kształcenia zawodowego i przedsiębiorstwami, które wyrażają gotowość do zatrudnienia pracowników. Rady pracodawców będą pomagały dyrektorowi szkoły zawodowej w tworzeniu oferty edukacyjnej, dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy w konkretnym regionie. W taki sposób kierownicy placówek oświatowych będą mogli podnieść atrakcyjność szkoły dla przyszłych studentów. Propozycje co do działalności tych rad uczestnicy opracowywali tak samo, jak propozycje w zakresie rad do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego – poprzez analizę i poszukiwanie dróg rozwiązywania sytuacji problemowych, które mogą powstać w działalności tych organów.

Cechą charakterystyczną warsztatów było to, że organizatorzy i polscy eksperci nie wybrali sobie za cel dzielenia się doświadczeniem, lecz jego przejmowanie od osób, które są bezpośrednio związane ze szkolnictwem zawodowym na Ukrainie. Propozycje opracowane w ciągu dwóch spotkań 5 marca zostały przekazane do Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. Zmiany do ustawy zostaną w ramach eksperymentu wprowadzone w obwodzie rówieńskim i lwowskim, po czym ustawa wejdzie w życie na terenie całej Ukrainy.

Mariana JAKOBCZUK,

Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury