Wiadomości
  • Register

Osoby polskiego pochodzenia, które chcą podjąć naukę na polskich uczelniach ze Stypendium Rządu RP, powinny do 31 marca br. zarejestrować się w systemie teleinformatycznym NAWA.

Program stypendialny dla Polonii ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych.

Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w języku polskim w uczelniach podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania. NAWA przeprowadzi również nabór na studia artystyczne i medyczne, ale dokładne zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych ustalą – odpowiednio – minister kultury i minister zdrowia.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie NAWA. Istotną zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest wymóg składania wniosków przez kandydatów w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Należy zauważyć, że jest to jedyna dopuszczalna forma wnioskowania. System będzie otwarty do dnia 31 marca br. Oznacza to, że placówki dyplomatyczno-konsularne nie zbierają już papierowej wersji dokumentacji.

Egzamin w Konsulacie Generalnym RP w Łucku odbędzie się najprawdopodobniej w drugiej połowie maja. Ostateczny termin zostanie zamieszczony na stronie internetowej konsulatu.

Zapoznać się z Regulaminem Programu Stypendialnego dla Polonii można tu

Program stypendialny dla Polonii skierowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, spełniającej poniższe warunki:

- maksymalnie do dwóch lat po maturze,
- posiadający Kartę Polaka lub polskie pochodzenie,
- nie posiadający polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP.

MW