Wiadomości
  • Register

W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowadzone w polskich uczelniach publicznych.

Oferta skierowana jest do obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

Lista uczelni, na których można studiować w ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego

Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania wynosi 1350 PLN miesięcznie.

Stypendia na studia II stopnia oferowane są w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych i europeistyce.

Stypendia na studia III stopnia oferowane są w następujących dziedzinach nauk: humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Nabór kandydatów na studia II stopnia (łącznie 50 dostępnych miejsc) prowadzony jest za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Nabór kandydatów na studia III stopnia odbywa się za pośrednictwem polskich uczelni.

Ogłoszenie wraz ze szczegółami oferty można pobrać tu:
Program Stypendialny im. Stefana Banacha. Ogłoszenie. 2017
Studia II stopnia. Wykaz obszarów wiedzy objętych Programem Stypendialnym im. Stefana Banacha.
Studia III stopnia. Wykaz dziedzin nauki objętych Programem Stypendialnym im. Stefana Banacha

Jak poinformował konsul Krzysztof Sawicki, Konsulat Generalny RP w Łucku zbiera komplety dokumentów od kandydatów na studia II stopnia (wykaz dokumentów znajduje się w załączonym ogłoszeniu) do 23 czerwca 2017 r., a następnie przekazuje do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) do dnia 4 lipca 2017 r.

W sprawie składania dokumentów w Konsulacie Generalnym RP w Łucku należy kontaktować się z panią Switłaną Dachno – tel.: +380 332 280-643, e-mail: swietlana.dachno@msz.gov.pl.

Kandydaci na studia II stopnia, których aplikacje zostaną pozytywnie zaopiniowane przez BUWIWM zostaną zaproszeni do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Rozmowy przeprowadzą, w porozumieniu z kierownikami placówek w danym państwie, podzespoły powoływane przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców (Dyrektor BUWIWM). O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w drugiej połowie lipca.

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów, przebiegu rekrutacji, a także wymagań w stosunku do kandydatów zawarte są w załączonych dokumentach. Informacje o ww. programach zamieszczone są na stronie internetowej BUWIWM (www.buwiwm.edu.pl). W serwisie GoPoland (www.go-poland.pl) można uzyskać niezbędne informacje o studiach w Polsce. W razie pytań dot. naboru osobą kontaktową w BUWiWM jest p. Aleksandra Długosz (adlugosz@buwiwm.edu.pl; +48 22 393 38 19).

MW