Wiadomości
  • Register

kustosz pamieci2Irena Sandecka, gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. «Gryf», dr hab. Janusz Smaza, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Pokolenie – to tegoroczni laureaci Nagrody IPN «Kustosz Pamięci Narodowej», przyznawanej za zasługi w upamiętnianiu historii narodu polskiego.

 

Nagrody w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczył prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.


Śp. Irena Sandecka całe życie była zaangażowana w podtrzymywanie polskości i ratowanie materialnego dziedzictwa Krzemieńca. Gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. «Gryf» prowadzi aktywną działalność w środowisku kombatanckim, podtrzymując pamięć o towarzyszach broni. Dr hab. Janusz Smaza ratuje zabytki w Polsce i na Kresach. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży w duchu patriotyzmu oraz szacunku dla tradycji i historii Polski. Stowarzyszenie Pokolenie popularyzuje wiedzę o najnowszej historii Polski, a także pomaga byłym działaczom opozycji antykomunistycznej.


Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda wskazuje na wartość bezinteresownej pracy na rzecz dobra wspólnego, jakim jest pamięć. Ma umacniać szacunek dla narodowej przeszłości i chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia.


Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez pierwszego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Inicjatorem wyróżnienia był prof. Janusz Kurtyka, ówczesny dyrektor Oddziału IPN w Krakowie. W skład Kapituły, której przewodniczy Prezes IPN, wchodzą laureaci nagrody oraz osoby wskazane przez Kapitułę. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

 

Źródło: ipn.gov.pl