Wiadomości
  • Register

CNAP 2

27 listopada w Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku odbyła się konferencja «Nawiązanie współpracy w zakresie poprawy poziomu jakości świadczenia usług administracyjnych między reprezentantami samorządów lokalnych oraz zapoznanie się z lepszymi praktykami Ukrainy i Polski».

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki realizacji projektu «Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku, Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Iwano-Frankiwsku oraz Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie». Dyskutowano także o jego perspektywach.

Uczestników konferencji powitał mer Łucka Mykoła Romaniuk, kierownik aparatu Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Dmytro Dubniak i kierownik referatu w Biurze Obsługi Mieszkańców w Lublinie Michał Piłat.

O podstawowym celu projektu opowiedział Petro Werzun: «W Lublinie mieszkają Ukraińcy, w Iwano-Frankiwsku, Łucku obywatele Unii Europejskiej, którzy również potrzebują usług administracyjnych. My możemy je świadczyć i to prowadzi do poprawy klimatu inwestycyjnego i innych wskaźników w tym lub innym regionie. Inny wymiar tego projektu: w Polsce i na Ukrainie korzysta się z praktyk, metod, programów, które są unikatowe dla danego regionu. Wzajemna wymiana tych praktyk podnosi jakość świadczenia usług administracyjnych».

Z prezentacją Łuckiego CŚUA wystąpiła dyrektor Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku Larysa Karpiak. Zapoznała uczestników konferencji z osiągnięciami dokonanymi przez centrum w ciągu realizacji projektu w latach 2013–2015, a także powiedziała o problemach, nad rozwiązaniem których pracują w placówce. Larysa Karpiak zapewniła, że od pewnego czasu centrum obsługuje dużo większą liczbę mieszkańców, a proces obsługi stał się prostszy. Kierownik CŚUA w Iwano-Frankiwsku Bohdan Pytel przedstawił proces świadczenia usług administracyjnych w tym regionie.

W czasie rozpatrywania najlepszych praktyk świadczenia usług administracyjnych w Polsce, kierownik referatu w Biurze Obsługi Mieszkańców Michał Piłat wystąpił z prezentacją wyników i perspektyw działalności punktu informacyjnego dla cudzoziemców. Jednym z podstawowych zadań działalności punktu według niego, jest zapewnienie obcokrajowcom w Lublinie komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa: «Chcielibyśmy dojść do takiego poziomu, by ludzie, którzy przyjechali do Lublina czuli się jak w domu, by nie odczuwali, że są w innym kraju».

Michał Piłat poinformował o działaniach nastawionych na studentów zagranicznych. We wrześniu-październiku w Lublinie organizowano spacery kulturalne dla studentów, by odkryć dla nich nowe nieznane miasto, pomóc się w nim odnaleźć. Mimo to, że była to akcja krótkofalowa, punkt już dwa razy otrzymał nagrodę «Miasta Otwarte» z wysoką oceną działalności. Akcja ta jest nastawiona na długotrwałe wyniki: «Lublin to największe miasto studenckie we wschodniej Polsce. Liczba studentów zagranicznych wzrasta co roku. W tym roku sięgnęła 7 procent».

Punkt informacyjny dla cudzoziemców współpracuje z uczelniami. Pracownicy organizują spotkania ze studentami zagranicznymi, by wyjaśnić jak poruszać się po mieście lub załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta.

Michał Piłat uważa, że ten projekt jest wyjątkowy, ponieważ każdemu uczestnikowi udostępnia nową wiedzę niezbędną dla ulepszenia świadczenia usług administracyjnych: «Dzisiaj nasz projekt nabiera zupełnie innego znaczenia i pokazuje na ile ważne jest to, co robimy dla mieszkańców naszych miast».

O poszczególnych aspektach wykorzystania technologii informacyjnych w Polsce na przykładzie Biura Obsługi Mieszkańców w Lublinie opowiedział dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin Grzegorz Hunicz.

Uczestnicy konferencji omówili także współczesny stan, perspektywy i problemy świadczenia usług administracyjnych i działalności CŚUA na Ukrainie. Wystąpili przedstawiciele CŚUA Kijowa, Charkowa, Winnicy, Równego, Sum i Lwowa. Wyrazili oni nadzieję na dalszą współpracę z większą liczbą miast.

Kateryna MERKUŁOWA

Foto: www.facebook.com/Project «Improvement of administrative services»