Wiadomości
  • Register

Dni kultury Rowne 4

W dniach 24–27 września 2015 r. w obwodzie rówieńskim odbyły się XVII Dni Kultury Polskiej. Towarzyszyły im m.in. występy zespołów ludowych, konkurs recytacji, wystawa «Przeszłość ziemi Rówieńskiej – daleka i bliska», zwiedzanie Ostroga.

 

Organizatorami święta były: Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Władysława Reymonta z Równego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Miasta Lublin, przy wsparciu Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Urzędu Miasta w Równem. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Konsulat Generalny RP w Łucku. Od kilku lat przy organizacji tego wydarzenia współpracuje siedlecki Oddział Fundacji Wspólnota Polska.

 

Centralnym punktem Dni Kultury Polskiej był koncert z udziałem zaproszonych zespołów artystycznych. W wykonaniu kapeli ludowej «Śparogi» z Olsztynka widzowie mogli usłyszeć skoczne melodie pochodzące z pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego, z kolei zespół «Zbójecko Familia» z Czarnego Dunajca wystąpił z klasycznym dla tego regionu repertuarem taneczno-wokalnym. Z programem tanecznym, obejmującym zarówno standardy taneczne, jak i taniec nowoczesny, wystąpił również młodzieżowy zespół «Linia» z Równego. W koncercie udział wzięły również zespoły działające przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie i przy parafii rzymskokatolickiej w Równem.

 

Uczestników koncertu zebranych w Pałacu Dzieci i Młodzieży powitali przedstawiciele władz obwodowych i miejskich, goście z Polski reprezentujący Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Oddział Wspólnoty Polskiej w Siedlcach. Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy witając organizatorów, zaproszonych gości i osoby zebrane na widowni podkreśliła znaczenie tego typu wydarzeń dla promocji polskiej kultury i wzmocnienia roli oraz znaczenia polskich środowisk w miejscach, w których działają. «To piękna tradycja i wyraz przywiązania do ponadnarodowych wartości, bo urzeczywistnia historycznie wpisaną w losy Ukrainy wielokulturowość. Burzliwe wydarzenia europejskiej historii udowodniły, że ochrona i szanowanie praw mniejszości narodowych są niezbędne dla zachowania stabilizacji, bezpieczeństwa demokratycznego i pokoju. Pamiętając o tragicznych losach wielu narodów nowoczesne, pluralistyczne i prawdziwie demokratyczne społeczeństwa powinny nie tylko szanować etniczną, kulturową, językową i religijną tożsamość osób należących do mniejszości narodowych, lecz również tworzyć odpowiednie warunki pozwalające im na wyrażanie, zachowanie i rozwijanie tej tożsamości, bez uszczerbku dla integralności państwowej».

 

luck.msz.gov.pl