Wiadomości
  • Register

wolnosc i demokracja12

Działalność polskiej fundacji «Wolność i Demokracja» w tym roku szczególnie jest skierowana na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego na Wschodzie. Tej kwestii został poświęcony projekt «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie». Program edukacyjno-naukowy stał się logicznym uzupełnieniem wdrożenia projektu «Biało-Czerwone ABC», skierowanego na ogólny rozwój edukacji w polonijnych organizacjach na Wschodzie.

 

W ramach projektu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie» w dniach 21–24 września w Kijowie została przeprowadzona międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna «Tradycja – współczesność pogranicza: piśmiennictwo, edukacja, historia», zorganizowana z okazji 15. rocznicy założenia Katedry Polonistyki Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego. Fundacja «Wolność i Demokracja» dofinansowała tę ważną dla kręgów polonijnych Ukrainy akcję i w ramach odbytej konferencji wręczyła stypendia dziesięciu młodym naukowcom polskiego pochodzenia ze Wschodu. Konkurs wygrali przedstawiciele środowisk naukowych z Żytomierza, Kijowa, Łucka, Berdiańska, Tarnopola, Drohobycza, Lwowa, Ostroga i innych miast Ukrainy. Geografia edukacyjna projektu została poszerzona na całą Ukrainę, jednak, jak powiedział jego koordynator Jerzy Kowalewski, na mapie naukowych inicjatyw polonijnych brakuje jeszcze kilku dużych miast Ukrainy, co zachęca organizatorów do dalszej popularyzacji wyższego kształcenia polonijnego na Wschodzie.

 

Jerzy Kowalewski z optymizmem patrzy w przyszłość, mając wielkie nadzieje na rozwój szkolnictwa wyższego w środowiskach polonijnych Ukrainy. Powiedział on: «Nie wiem, jakie będą dalsze losy tego projektu, jednak wierzę, że on się rozwinie – w tej lub innej postaci. Zobaczymy to już w maju-czerwcu przyszłego roku». Zgromadzeni na konferencji stypendyści aktywnie omówili drogi rozwoju tego kierunku działalności. Chodziło o założenie w przyszłości skoordynowanej organizacji polonijnej na skalę krajową w zakresie szkolnictwa wyższego, przeprowadzenie badań socjologicznych i lingwistycznych w oparciu o ankietowanie najmłodszego pokolenia Polaków na Wschodzie, gromadzenie bibliografii w zakresie wybranych kwestii itp.

 

Podczas uroczystego wręczenia nagród i panelu stypendystów, w imieniu fundacji «Wolność i Demokracja» wystąpił Damian Ciarczyński, który wyraźnie sformułował cel projektu: «Realizujemy oświatowe projekty na Ukrainie i dotyczące mediów. Pragniemy, aby posiadanie Karty Polaka było powodem do dumy». Zachęcił uczestników projektu do dalszych wspólnych, skoordynowanych działań i życzył sukcesu utalentowanej młodzieży polskiego pochodzenia, która rozwija naukę i szkolnictwo wyższe na kresach.

 

Poza programem stypendialnym dla młodych naukowców pochodzenia polskiego, fundacja «Wolność i demokracja» w ramach projektu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie», mimo nieznacznych zasobów finansowych, dołączyła do wielu innych ważnych akcji: wsparła siedem działów polonistyki na Ukrainie, udzieliła stypendiów studentom studiów podyplomowych Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki uzyskującym kwalifikację nauczyciela języka polskiego itp.

 

W imieniu uczestników programu stypendialnego dla młodych naukowców składam podziękowanie na ręce organizatorów projektu, fundacji i życzę nam wszystkim sukcesu na trudnej drodze nowych początków.

 

Swietłana SUCHARIEWA,
docent Katedry Języków Obcych Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, koordynator Instytutu Polski