Wiadomości
  • Register

seminarium ref samorzadu

11 września 2015 r. przedstawiciele oraz Goście Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej poprowadzili seminarium pt. «Reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie jako szansa dla rozwoju małego i średniego biznesu. Strategia rozwoju regionalnego – konieczny instrument wzrostu ekonomicznego».

 

Na zaproszenie Wołyńskiej Obwodowej Administracji Rządowej w osobie jej przewodniczącego, pana Wołodymyra Huńczyka, seminarium zostało zorganizowane w Łucku. Projekt, skierowany do pracowników samorządowych, pracowników administracji rządowej w obwodzie i w rejonach oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych, realizowany jest w kilku miastach Ukrainy. Finansowanie projektu stanowią środki Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu «Polska pomoc».

 

W części inauguracyjnej seminarium udział wzięli: wiceprezesi Izby, pan Andrzej Drozd oraz pan Oleg Dubisz, Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, dyrektor wydziału współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Rządowej, pan Andrij Łomaga oraz prezydent Wołyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Łucku, pani Nadia Motroniuk.

 

Konsul Generalny kończąc swe wystąpienie podkreśliła: «Cieszymy się, że Ukraina spośród wielu możliwych do wyboru modeli reformy państwa, jego struktur, zadań i funkcji poszczególnych organów wybrała tzw. model polski. Cieszymy się, że Ukraina chce korzystać z polskich doświadczeń i doradztwo to jest zapewniane na najwyższym poziomie».

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają przeważający udział w większości krajowych gospodarek rynkowych. Nie inaczej jest w Polsce, czy na Ukrainie. W UE małe i średnie firmy stanowią ponad 90% wszystkich firm. Generowane przez nich przychody stanowią ponad 50% przychodów przedsiębiorstw ogółem. Małe i średnie firmy to również miejsca pracy – w takich firmach zatrudnienie znajduje ponad 60% zasobów siły roboczej. Dane te pokazują, jak duże znaczenie dla gospodarki kraju, jej konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego kraju ma tzw. small business. Ponieważ małe i średnie firmy generują podobne przychody, jak gospodarcze giganty, przy czym liczba tych pierwszych jest kilkukrotnie wyższa od liczby tych drugich, powinny one znaleźć się w kręgu szerokiego zainteresowania elit samorządowych i gospodarczych miast i miejscowości, w których działają.

 

Ukraina znajduje się obecnie w szczególnie ważnym momencie. Z jednej strony – planowana reforma samorządowa daje szanse na wypełnienie realną treścią słów «samo-rządność», «samozarządzanie», przesuwając na lokalne samorządy nie tylko odpowiedzialność za realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej na poziomie lokalnym, ale również przekazując możliwość pozyskiwania funduszy na realizację tych zadań z różnych źródeł. Z drugiej zaś strony – planowane na styczeń 2016 r. wejście w życie zawieszonej części umowy, jaką Ukraina wynegocjowała z UE w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu między Ukrainą a UE, która zawiera zobowiązanie do zniesienia ceł na towary produkowane w krajach UE i eksportowane na Ukrainę. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2014 r. kraje UE udzieliły jednostronnie preferencji handlowych Ukrainie, polegających na, w zdecydowanej większości przypadków, bezlimitowym imporcie do UE towarów pochodzących z Ukrainy, przy jednoczesnym obniżeniu lub całkowitej eliminacji poboru cła, co daje ukraińskiej produkcji przewagę konkurencyjną (cenową) na rynkach europejskich. Planowane wejście w życie zawieszonej części umowy oznacza dla ukraińskiej wytwórczości konieczność jak najszybszego zbudowania, czy wzmocnienia swojej konkurencyjności na rynku krajowym.

 

luck.msz.gov.pl