Wiadomości
  • Register

nekropoli Riwnenszczyny foto

Na początku października w Rówieńskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym przeprowadzono konferencję na temat «Nekropolie Rówieńszczyzny», poświęcony problemom stanu zachowania cmentarzy.

Organizatorem spotkania była dyrekcja muzeum na czele z Oleksandrem Bułyhą.


Oleksij Złatohorski, dyrektor przedsiębiorstwa «Wołyńskie Starożytności» Państwowego Przedsiębiorstwa «Centrum Naukowo-Badawcze «Służba Ochronno-Archeologiczna Ukrainy» Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, poinformował o pracach badawczych i archeologiczno-ekshumacyjnych, przeprowadzonych przez polsko-ukraińską ekspedycję w rejonie szackim na Wołyniu oraz we wsiach Gajky-Syteńskie oraz Tynne na Rówieńszczyźnie.


Halina Danylczuk, kierownik działu wystaw Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego, wystąpiła z referatem «Hrabnyk. Tam spoczywa historia Równego». Poruszyła temat stanu zachowania unikatowego dawnego cmentarza. O zachowaniu jeszcze jednego z dawnych cmentarzy Rówieńszczyzny opowiedział krajoznawca Czesław Chytryj. On prezentował wyniki własnego badania «Polskie pochówki na cmentarzu Dubieńskim w m. Równe».


Ciekawy był także referat «Pochówki zarejestrowane oraz chronione przez państwo na terenie obwodu Rówieńskiego», który został wygłoszony przez Oleksija Czernickiego, starszego pracownika naukowego działu ds. ochrony dziedzictwa kulturalnego Rówieńskiego Muzeum Krajoznawczego. Po wystąpieniu prelegenta obecni zadawali wiele pytań na temat cmentarzy, które są bardzo zaniedbane oraz dewastowane przez tzw. «czarnych archeologów» i wandali.


Dawne nekropolie w mieście Dubno scharakteryzował Jurij Pszenycznyj, pracownik naukowy działu historii Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w tym mieście. O rozpoczętych pracach w zakresie renowacji dawnego polskiego cmentarza w Klewaniu mówiła Oksana Bajcar-Artemenko, starszy wykładowca katedry podstaw projektowania architektonicznego, konstruowania i grafiki Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych.


Redaktor naczelny czasopisma «Ostroga» Oleh Tyszczenko opowiedział o zdołbunowskich pochówkach historycznych, a zastępca dyrektora ds. pracy naukowej Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego m. Ostróg Mikołaj Mańko o ostrogskich.


W czasie spotkania został omówiony problem zabezpieczenia przed wandalizmem szczątków ludzkich, które są odnajdywane w dawnym kościele we wsi Tajkury, jego kryptach i podziemiach. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o tym, by posiedzenia poświęcone nekropoliom Rówieńszczyzny organizować co roku.

 

 

Jarosław KOWALCZUK
Na zdjęciu ze strony www.istvolyn.info: Cmentarz żydowski we wsi Orżów na Rówieńszczyźnie.