Artykuły
  • Register

riwnym krokom 3Specjaliści w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi z Krzemieńca i Tarnopola uczestniczyli w kolejnym etapie międzynarodowego polsko-ukraińskiego projektu «Równym Krokiem» – upowszechnianie modelu partycypacji ukraińskich organizacji obywatelskich w budowie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na Ukrainie».

 

14 przedstawicieli organizacji pozarządowej «Regionalna Fundacja Rozwoju i Integracji», Tarnopolskiej Obwodowej Fundacji Charytatywnej «Żyj z Nadzieją», specjalnej szkoły I–III stopnia «Tarnopolskie Edukacyjne Obwodowe Centrum Rehabilitacji», zakładu komunalnego «Tarnopolskie Regionalne Centrum Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci» przeszli pięciodniowy kurs szkoleniowy w Zamościu i Białobrzegach w zakresie filozofii, zasad i metod rehabilitacji interdyscyplinarnej dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie nauczania kierowanego. Takie podejście wymaga zintegrowanej pracy różnych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka niepełnosprawnego.


Polscy partnerzy projektu są liderami w tej dziedzinie nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj na Ukrainie praca z dzieckiem dotkniętym takim zespołem chorobowym wykonywana jest w szpitalach lub wyspecjalizowanych placówkach. To znaczy, że dziecko np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, powinno być w stałym kontakcie z lekarzem i pod jego opieką, i to on kieruje pacjenta w zależności od stopnia deficytu do odpowiedniej specjalistycznej placówki edukacyjnej lub medycznej. Często udajemy, że nie zauważamy takich dzieci i ich potrzeb. A przecież niepełnosprawni żyją wśród nas. Potrzebują tylko naszej pomocy w różnych sferach życia i większej empatii ze strony nas – pełnosprawnych. Codzienna obserwacja dowodzi, że na niepełnosprawnych, na każdym kroku, czyhają pułapki i bariery nie do pokonania. A przecież prawo do równości, edukacji i wypoczynku, zadeklarowane przez Konstytucję Ukrainy wszystkim obywatelom państwa, nadal obowiązuje.


Co można było zobaczyć w polskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym «Krok za Krokiem»? Dzieci i dorośli z tą diagnozą nie są postrzegani jako chorzy. Są ludźmi takimi, jak my, tylko o specjalnych potrzebach. Potrzebują dodatkowej opieki i dostosowania środowiska bez barier. Dla realizacji praw i wolności dla osób niepełnosprawnych w Zamościu stworzono zespół placówek oświatowych, w których dzieci jednocześnie uczą się i są objęte opieką medyczną. To znaczy, że na początku z dzieckiem pracuje zespół lekarzy, psychologów i pedagogów, którzy określają poziom rozwoju dziecka, jego potrzeby i możliwości. Opracowywany jest plan pracy z takim dzieckiem, a co najważniejsze uczęszcza ono do klasy lub grupy i jest w środowisku rówieśniczym. Człowiek bowiem rozwija się w społeczeństwie, a nie w izolacji. Istnieje więc wielka społeczna potrzeba tworzenia środowisk, w których dzieci zdrowe będą miały okazję uczyć się tolerancji, a dzieci niepełnosprawne będą doświadczać radości i trudów normalnego życia społecznego.


«Ważne jest aby nie traktować tych ludzi jako chorych. Wiemy często, że wyzdrowienie nie jest możliwe, ale najważniejsze jest – nauczyć te dzieci być jak najbardziej samodzielnymi w życiu. Ponieważ rodzice nie są wieczni» – powiedziała na jednym ze spotkań prezes Stowarzyszenia «Krok za Krokiem» Maria Król.


Ukraińscy uczestnicy projektu w Polsce dowiedzieli się, dlaczego wskazane jest kompleksowe podejście do edukacji i rehabilitacji w procesie usprawniania dziecka z uszkodzeniem mózgu. Zapoznali się z zasadami kompleksowego systemu doskonalenia, metodami oceny dziecka oraz wytyczania celów w systemie zintegrowanego usprawniania IZPERS, z różnymi metodami pracy z takimi dziećmi, alternatywnymi sposobami komunikacji i wsparcia. Uczestniczyli w dyskusji na temat celów, metod i form pracy. Wykłady trwały na przemian z warsztatami, obserwacją lekcji w grupach w wieku przedszkolnym i szkolnym.


W ramach tego projektu przewidziano również wspólne spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym «Krok za Krokiem» w Zamościu z władzami i przedstawicielami społeczności obwodu Tarnopolskiego na temat konieczności reformowania oświaty i ochrony zdrowia dzieci niepełnosprawnych, a także zawarcia umowy pomiędzy władzami państwowymi a organizacjami uczestniczącymi w projekcie, która określi ramy dla dalszej współpracy w dziedzinie wdrażania Systemu Nauczania Kierowanego.


Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i pozytywne doświadczenie kolegów z Polski będą realizowane przez ukraińskich uczestników projektu w odpowiednich placówkach oświatowych w kraju.


Projekt «Równym Krokiem» – upowszechnianie modelu partycypacji ukraińskich organizacji obywatelskich w budowie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na Ukrainie» jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym «Krok za Krokiem» w Zamościu w partnerstwie z Krzemieniecką Organizacją Pozarządową «Regionalna Fundacja Rozwoju i Integracji» z udziałem Tarnopolskiej Obwodowej Fundacji Charytatywnej «Żyj z Nadzieją», specjalizowanej szkoły I–III stopnia «Tarnopolskie Edukacyjne Obwodowe Centrum Rehabilitacji», zakładu komunalnego «Tarnopolskie Regionalne Centrum Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci», Rehabilitacyjno-Edukacyjne Centrum w Kamieńcu Podolskim, «Centrum Rehabilitacji Miasta Lwów «Źródło» i dofinansowany w ramach Programu Przemiany w Regionie –RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


Halina NAHORNIUK

CZYTAJ TAE:

Z DODATKOWYM CHROMOSOMEM