Artykuły
  • Register

IMG 130628 listopada w Łucku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego, a 29 listopada w Ostrogu na Uniwersytecie „Akademia Ostrogska” odbyły się prezentacje książki „Beresteczko w historii Polski i Ukrainy”.

 

My, Polacy i Ukraińcy, współcześni mieszkańcy Europy, musimy pamiętać o własnej przeszłości, umieć z niej wyciągać właściwe wnioski na przyszłość. Jest to wobec przyszłych pokoleń nasz obowiązek. Nowo wydana książka – dwugłos historyków polskich i ukraińskich o bitwie pod Beresteczkiem, jest pokłosiem konferencji historycznej zorganizowanej w czerwcu 2011 roku przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku we współpracy z Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki.

 

Jak podkreślił redaktor naukowy i jeden z pomysłodawców wydania prof. Tadeusz Krząstek, książka jest wspólnym dziełem polskich i ukraińskich historyków, którzy podobnie rejestrują bieg wydarzeń i fakty historyczne. Różnią się natomiast w wielu miejscach z ich interpretacją i oceną znaczenia powstania B. Chmielnickiego, zwłaszcza dla dalszych dziejów Rzeczypospolitej i Kozaczyzny. Książka jest adresowana nie tylko do środowisk historycznych, ale i do szerszego grona czytelników.

 

Wojny polsko-kozackie w XVII wieku stanowią jeden z najtrudniejszych, ale też najbarwniejszych rozdziałów historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wnioski z tej krwawej epoki winny być wielką przestrogą dla narodu polskiego i ukraińskiego, które w nowej rzeczywistości politycznej budują od 1991 roku wzajemne stosunki i współpracę.

 

Walenty WAKOLUK