Artykuły
  • Register

Nie zdradzę tajemnicy, gdy powiem że sposobów na to, żeby zostać studentem polskiej uczelni jest sporo. Różne stypendia, programy, wymiany naukowe i staże, nawet firmy pośredniczące w “dostaniu się na studia” – wszystko do dyspozycji współczesnego absolwenta szkoły średniej.

Ale zwyczajnemu absolwentowi szkoły średniej dość trudno jest zrozumieć proces rekrutacji na polskie uczelnie. Spróbujmy więc wyjaśnić, jak zostać studentem w Polsce posiadając ukraińskie świadectwo dojrzałości.

Należy zaznaczyć, że zasady rekrutacji dla osób posiadających polskie pochodzenie (legitymujących się Kartą Polaka lub nie) są inne niż dla osób nie potrafiących udokumentować polskich korzeni.

Zasadnicza odmienność polega na tym, że przedstawiciele pierwszej i drugiej grupy mają różne możliwości.

Warunki rekrutacji i studiowania są najbardziej korzystne dla kandydatów posiadających Kartę Polaka. Zgodnie z ustawą „O Karcie Polaka” jej posiadacze mają możliwość odbywania studiów na takich samych zasadach jak obywatele polscy z jednoczesnym zachowaniem prawa do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców.

Natomiast wszystkie osoby polskiego pochodzenia, bez względu na to, czy posiadają Kartę Polaka czy nie, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Informacje odnośnie zasad, trybu i rekrutacji na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskać można w Konsulacie Generalnym RP w Łucku.

Zainteresowani podjęciem studiów w Polsce składają komplet wymaganych dokumentów w przedstawicielstwie dyplomatyczno-konsularnym. Pracownicy przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych dokonują wstępnej weryfikacji dokumentów i przekazują je do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Wstępna kwalifikacja na studia w Polsce dokonywana jest na podstawie sprawdzianu testowego i rozmowy kwalifikacyjnej. Odwołanie od wyników kwalifikacji przysługuje jedynie osobom, które przeszły wszystkie jej etapy. Osoby nie zakwalifikowane na studia ze stypendium Rządu RP mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności lub na zasadach bez odpłatności i bez świadczeń stypendialnych. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów podejmują uczelnie.

Komisja przeprowadzająca kwalifikację na studia w Polsce może zalecić poprzedzenie studiów wyższych w Polsce odbyciem miesięcznej sesji orientacyjnej lub kursu przygotowawczego (tzw. „zerówki”). Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydata na kształcenie w Polsce przekazywane są za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych.

Osoby, które nie są w stanie udokumentować polskiego pochodzenia, nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą jednak skorzystać z programów skierowanych do obcokrajowców. Ciekawą ofertę w ramach projektu „Teraz Wrocław” posiadają m.in. uczelnie wrocławskie. Informacje nt. projektu znaleźć można na stronie internetowej www.study-in-wroclaw.pl. Osoby nie posiadające polskiego pochodzenia zainteresowane studiami w Polsce powinny kontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej uczelni. Osoby te składają dokumenty bezpośrednio w uczelniach w Polsce i podejmują studia na zasadach ogólnych (za pełną odpłatnością).

Kandydaci na studia w Polsce powinni wykazać się znajomością języka polskiego co najmniej w stopniu dostatecznym.

Zajęcia na polskich uczelniach prowadzone są oczywiście w języku polskim. Co prawda w ostatnich latach uczelnie poszerzają ofertę studiów w języku angielskim.

Lista wymaganych dla podjęcia studiów dokumentów może różnić się w każdej uczelni. Ale od kandydatówcudzoziemców polskie uczelnie obowiązkowo będą wymagały:

- oryginału świadectwa potwierdzającego uzyskanie pełnego średniego wykształcenia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille przez uprawnioną do tego instytucję w kraju wydania (na Ukrainie apostille odnoszące się do edukacji wydaje Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy);

- aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość podjęcia studiów za granicą na wybranym kierunku;

- tłumaczenia wszystkich dokumentów na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego, który jest wpisany do Krajowej Listy Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP. W Konsulacie Generalnym RP w Łucku (i w każdym innym przedstawicielstwie dyplomatyczno-konsularnym) również można przetłumaczyć dokumenty lub dokonać sprawdzenia i poświadczenia tłumaczenia dokumentów wykonanego samodzielnie (usługi płatne).

Prawie w każdej uczelni jest obowiązkowa opłata rekrutacyjna – kandydat wnosi opłatę na konto uczelni. Pokwitowanie takiej wpłaty dołącza się do kompletu dokumentów.

Warunki przyjęcia na studia też bywają różne. Dziś najczęściej uczelnie w Polsce wymagają internetowej rejestracji kandydatów, podczas której każdy kandydat wprowadza swoje dane osobiste, wybiera kierunek studiów.

Podstawą dla przyjęcia na studia na polskie uczelnie jest konkurs świadectw maturalnych. Aby dostać się na niektóre kierunki – na przykład architektura, psychologia i inne – trzeba dodatkowo zdać egzamin lub wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
Dla ukraińskich kandydatów “świadectwem maturalnym” jest świadectwo o pełnym wykształceniu średnim. Warto zaznaczyć, że wyniki niezależnych testów zewnętrznych przeprowadzane w ciągu ostatnich dwóch lat na Ukrainie nie były brane pod uwagę przez polskie uczelnie.

Ważne linki:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – www.buwiwm.edu.pl
Konsulat Generalny RP w Łucku – www.luckkg.polemb.net (“Studia w Polsce”)

Słowniczek studenta
REKRUTACJA NA POLSKICH UCZELNIACH

Matura – egzamin z materiału objętego programem nauczania wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję w Polsce pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Świadectwo dojrzałości (maturalne) – dokument, poświadczający zdolność do podjęcia studiów, wydawany jest po zakończeniu edukacji szkolnej na poziomie szkoły średniej.

Apostille – poświadczenie dokumentu urzędowego sporządzonego w jednym kraju (np. świadectwo dojrzałości, dyplom etc.) przeznaczonego do obrotu prawnego w innym kraju (np. świadectwo dojrzałości wystawione przez szkołę ukraińską należy opatrzyć Apostille w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy).

Czesne – opłata za studia.

Opłata rekrutacyjna – opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w wysokości ustalonej zarządzeniem rektora uczelni.

Julia Vakula