Artykuły
  • Register

56_press_katol_by_lotr

W niedzielę 9 maja, w dniu święta Matki, uroczystą liturgią Jana Chryzostoma w cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy rozpoczęła się część końcowa czterodniowej konferencji międzynarodowej poświęconej Kościołowi Greckokatolickiemu. „Pamiętajmy o tym, iż Kościół również jest naszą Matką. Kochajmy ją, czcijmy i brońmy jej” – powiedział w homilii biskup Jozafat, Łucki egzarcha Kościoła Greckokatolickiego.

Długo przed tym, gdy planowano przeprowadzenie konferencji w Instytucie Badań Kościelnych, organizatorzy szukali odpowiedniego tytułu dla przyszłego naukowego wydarzenia. Ponieważ chodziło o 170-tą rocznicę ogłoszenia aktu carskiego „об упразднении унии” (o skasowaniu unii), mocą którego Kościół Unicki w imperium Rosyjskim podlegał likwidacji, lecz zdołał przetrwać wbrew prześladowaniom, pierwotnie został sformułowany temat: „Niepokonany Kościół”. Zagłębiając się przeto w istotę problemu staje się oczywiste, że owo niepokonanie było jedynie implikacją pragnienia Kościoła zachowania jedności i wierności Chrystusowemu nauczaniu: aby wszyscy stanowili jedno. Stąd ostatecznie zatwierdzone zostało, iż to międzynarodowe zgromadzenie ludzi nauki odbywać się będzie pod hasłem wspólnym dla wszystkich chrześcijan: Ut unum sint – Да вси єдино будутъ. Dwuczłonowy tytuł, w języku łacińskim i ruskim w ówczesnym brzmieniu, wskazuje na niezmienność przykazania Chrystusowego zachowania jedności mimo całej rozmaitości i zmienności języków i narodów. We czwartek 6 maja uroczysta liturgia rzymska w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęła ową wspólną ucztę słowa, chleba i Eucharystii.

Organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej był Instytut Badań Kościelnych w Łucku. Patronatem honorowym konferencję objęli Ekscelencje obu obrządków – biskup Markijan Trofimiak, ordynariusz diecezji Łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego, i biskup Josafat Howera, egzarcha Łucki Kościoła Greckokatolickiego. Współorganizatorami również byli „Instytut Polski” przy Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Lesi Ukrainki, Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Ukraiński „UCRAINICUM” KUL, Prowincja Ojców Bazylianów Najświętszego Zbawiciela na Ukrainie, Bazyliański Instytut Studiów Filozoficzno-teologicznych im. Metropolity Józefa W. Rutskiego, Instytut Teologiczny św. Józefa Bilczewskiego, Polska Fundacja Katolicko-Społeczna, Fundacja „Wspólne Korzenie” oraz Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana”. Wielkie wsparcie dla konferencji okazał Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, a także Przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej.

Rangę tej konferencji naukowej podniosła obecność przedstawicieli władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w osobie Prorektora, p. prof. Józefa Franciszka Ferta, i Dziekana Wydziału Teologii, o. dr. hab. Ireneusza Sławomira Ledwonia, a także władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w osobie Dziekana Wydziału Humanistyki, p. prof. Henryka Gmiterka. Swoje pozdrowienia w adres konferencji przekazali na piśmie Jego Eminencja Lubomyr Kard. Huzar – Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Ivan Jurkovič – Nuncjusz Apostolski na Ukrainie, p. prof. Jerzy Kłoczowski – Dyrektor Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, p. Oleg Horbenko – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, p. Stanisław Adamiak – Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie.

Odczyt referatów odbywał się w auli głównej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesi Ukrainki i salach konferencyjnej biblioteki tejże uczelni. Wśród prelegentów i gości konferencji byli wykładowcy i pracownicy naukowi środowisk akademickich Ukrainy i Polski, zarówno naukowcy o światowym znaczeniu, jak i młodzi badacze. Tematyka referatów skupiona była przede wszystkim na historii Kościoła Greckokatolickiego na ziemiach Wołynia i Chełmszczyzny, a także na wybitnych jego sylwetkach. Wydanie materiałów pokonferencyjnych Instytut planuje na jesień roku bieżącego.

W swoim przemówieniu biskup Markijan Trofimiak podkreślił: „Celem tego forum naukowego jest przybliżenie ukrywanej przez tyle dziesięcioleci prawdy o wielowyznaniowej palecie życia religijnego Wołynia, gdzie ważne miejsce posiadał Kościół katolicki obu obrządków”.

Wiaczesław Krysztal

Instytut Badań Kościelnych w Łucku

 

{gallery}13.05.2010/katol{/gallery}