Artykuły
  • Register

Od 31 maja do 2 czerwca  w Chełmie miała miejsce konferencja na temat: „Transgraniczne targi wiedzy – rola trzeciego sektora i ekonomii społecznej na przygranicznym rynku pracy.

Konferencja odbyła się w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Wzięli w nim udział przedstawiciele państwowych i prywatnych agencji zatrudnienia oraz organizacji społecznych z Polski i Ukrainy. Swoją działalność zaprezentowały przede wszystkim Urząd Pracy obwodu wołyńskiego, Społeczne Stowarzyszenie „Wołyńskie perspektywy”, Społeczna Organizacja Młodzieży obwodu wołyńskiego „Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego”, Fundacja Charytatywna „Rehabilitacja” oraz Młodzieżowe Centrum Pracy obwodu wołyńskiego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, Alicja Nawrocka, przybliżyła główny cel projektu, który będzie trwał do 30 września. Zakłada się przede wszystkim zwiększenie efektywności współpracy transgranicznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie i rejonu kowelskiego. Marek Stępniak, przedstawiciel Fundacji Fuga Mundi w Lublinie, opowiedział o znaczeniu społecznej ekonomii rynkowej w Polsce. Zaznaczył on, że społeczna ekonomia jest skierowana na zwalczanie społecznych problemów w państwie i działa we współpracy z organizacjami społecznymi. Specjalista z Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, Sebastian Ignaszczuk, opisał wpływ zmian w ustawodawstwie na podmioty trzeciego sektora i społeczną ekonomię w Polsce. Obecnie w Polsce istnieje 80 tys. organizacji społecznych, a zaledwie 10% z nich funkcjonuje dzięki własnym środkom finansowym. Wszystkie pozostałe — ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Każda społeczna organizacja ma możliwość realizacji kilku projektów w jednym czasie.

Swoją działalność zaprezentowali przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej, Fundacji Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej, Spółdzielni Socjalnej „Socprojekt” z Chełma, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny z Lublina oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Sawina. Uczestnicy konferencji odwiedzili Centrum Integracji Społecznej, Fundację Inicjatyw Lokalnych w Chełmie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie oraz Urząd Gminy w Wierzbicy.

Wójt gminy Wierzbica, Andrzej Chrząstkowski, powiedział, że Urząd Gminy ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie, umożliwiając osobom bezrobotnym staż oraz porządkując obiekty użyteczności publicznej. Poza tym, gmina Wierzbica współpracuje ze Skulińską Sielską Radą rejonu kowelskiego.

Na zakończenie uczestnicy konferencji wyznaczyli wspólne plany działania mające na celu rozwiązanie podobnych problemów.

 

Rusłana Klimowa, główny specjalista organizacyjnego oddziału przy wołyńskim Urzędzie Pracy.