Artykuły
  • Register

61_bereste4ko_by_lotr

W dniach  4.- 6. czerwca na terenie Narodowego Rezerwatu  “Pole bitwy pod Beresteczkiem” we wsi Plaszewa na Rуwieсszczyџnie, tradycyjnie obchodzono rocznicк bitwy pod Beresteczkiem.

Dzieс pierwszy: Deszcz humoru nie popsuі

W tym dniu kozacy Kozackiego Strzeleckiego Bractwa i Wielkiego Koіa Kozackiego Ukrainy rozbijali obуz - jak zaznaczyі armatni Woіodymyr Perczuk -  w tym roku kozacy poі№czyli swуj obуz z pokazowym, postawili wieїк, na ktуr№ mogli siк wspi№ж wszyscy chкtni, przygotowali miejsca dla rzucania siekierami i oszczepami, strzelania z іuku i broni pneumatycznej. Jak w prawdziwym kozackim obozie postawili nawet pal, їartowali potem, їe i tak nie skorzystali z niego. Musieli zadbaж o bezpieczeсstwo, poniewaї chкtnych do uczestniczenia w kozackich zabawach byіo wiele. Pod koniec dnia kozacy postrzelali z armat i pomodlili siк.

 

Dzieс drugi: Poі№czyіa wszystkich kozacka kasza

W sobotк odbyіo siк wspуlne polsko-ukraiсskie uhonorowanie pamiкci uczestnikуw boju. Juї nie pierwszy raz do Beresteczka przyjeїdїaj№ przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Polski, ktуrzy stali siк organicznym elementem ukraiсsko-polskiego krajobrazu pod Beresteczkiem. W tym dniu kozacy pracowali z obozem dzieciкcym: uczyli maіych kozakуw utrzymywaж porz№dek i dyscyplinк, przeprowadzali zawody. Dzieci radoњnie opowiadaіy o tym, jak rzucaіy siekierami, іamaіy strzaіy, przedstawiaіy pokazowe wystкpy i jadіy kulisz – smaczn№ kozack№ kaszк.

 

Dzieс trzeci: Uczcili pamiкж polegіych kozakуw

Zacz№і siк od Mszy Њwiкtej w cerkwi Њw. Georgija, w ktуrej uczestniczyі Patriarcha Kijowski Filaret. Potem pod dџwiкki uroczystego utworu muzycznego “Boїe, Wielki, Jedyny, nam Ukrainк chroс” odbyі siк pochуd pod pomnik polegіym kozakom i zіoїenie wiankуw i kwiatуw. Pod koniec odbyіo siк uroczyste Kozackie Koіo, pokazowe kozackie wystкpy, zwiedzanie kozackiego obozu i przemуwienia przedstawicieli rуїnych siі politycznych. Ciekawym jest to, їe miejsce dla wygіoszenia politycznych przemуwieс urz№dzono poza terenem klasztoru, oprуcz tego wystкpy te zostaіy zaplanowane pod koniec wszystkich przedsiкwziкж, їeby najpierw uszanowaж polegіych kozakуw.

 

Beresteczko: і№czy czy dzieli Ukraiсcуw i Polakуw?

Na to pytanie wszyscy – od 84-letniej babci do najmіodszych kozakуw – jednym gіosem odpowiadali: і№czy. Jak i w poprzednich latach w Beresteczku odbyіy siк: zіoїenie kwiatуw, kozackie zabawy, wspуlne naboїeсstwo, oprуcz tego wszyscy mieli moїliwoњж przemowy. Nie wyczuwaіo siк nastroju poraїki. Wydaje siк, їe lekcje Beresteczka brane s№ pod uwagк. Nie obeszіo siк bez przykrego nieporozumienia, gdy z powodu zbytniej gorliwoњci milicji na teren rezerwatu nie mуgі wjechaж Biskup Marcjan Trofymiak, ktуry jechaі do Beresteczka na zaproszenie Kozackiego Strzeleckiego Bractwa i Kurkowych Bractw Strzeleckich z Polski. Moїna odnieњж wraїenie, їe funkcjonariusze milicji nie do koсca zrozumieli jego rolк w tych uroczystoњciach.

Natalia DENYSIUK

{gallery}/10.06.2010/ber/{/gallery}