Artykuły
  • Register

12191728Oprócz Puszczy Białowieskiej w gronie polskich miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jest jeszcze jeden obiekt transgraniczny, wspólny tym razem dla Polski i Niemiec – Park Mużakowski/Muskauer Park.

Ten park. został zakwalifikowany przez UNESCO do kategorii dziedzictwa światowego „dobro kulturowe (transgraniczny krajobraz kulturowy)" w 2004 r. Leży nad rzeką Nysa Łużycka po dwóch stronach polsko-niemieckiej granicy. Sytuacja taka zaistniała po zmianie granicy między Polską a Niemcami po II wojnie światowej.

Łączna powierzchnia parku, chroniona przez UNESCO to 348 ha (całkowita powierzchnia parku – około 700 ha). Jego zachodnia część, w której znajduje się także zamek, zajmuje 136,10 ha i leży po stronie niemieckiej, na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia, polska część, zajmuje 211,90 ha i leży w mieście Łęknica i gminie Trzebiel w województwie lubuskim. Obie te części łączy Most Podwójny na Nysie Łużyckiej. Warto zaznaczyć, że teren Parku Mużakowskiego wchodzi do Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa oraz Geoparku Łuk Mużakowa, pierwszego w Polsce geoparku, przyjętego do Światowej Sieci Geoparków.

Park Mużakowski uważany jest za jeden z najdoskonalszych przykładów europejskiej sztuki ogrodowej I połowy XIX w. Jest to największy i najsłynniejszy park stylu angielskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak zaznaczono na stronie Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Park Mużakowski jest wybitnym przykładem krajobrazu kulturowego Europy, prekursorem nowych założeń kompozycyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu przestrzeni miejskich, a także punktem zwrotnym w rozwoju architektury krajobrazu, jako odrębnej dyscypliny.

Park Mużakowski został założony przez właściciela tutejszych dóbr, księcia Hermana Ludwiga Heinrich von Pückler-Muskau w 1815 r. W swoich licznych podróżach po Anglii zafascynował się on tamtejszą sztuką ogrodową i postanowił założyć park w stylu angielskim w swojej posiadłości. Zgodnie z zamysłem księcia jego park miał łączyć w sobie wszystkie przejawy natury, kultury, techniki i ducha regionu Bad Muskau. Parkowy kompleks tworzyć miało miasto, podmiejskie wsie, rolnictwo, przemysł, łąki, rzeki i stawy. W celu uzyskania wsparcia i pomocy w założeniu parku książę von Pückler-Muskau w dniu 1 maja 1815 r. zwrócił się z pismem otwartym do mieszkańców odziedziczonej przez niego miejscowości.

Prace nad założeniem i poszerzeniem parku trwały w latach 1815-1845. Niestety, z powodów finansowych, w 1845 r. książę von Pückler-Muskau sprzedał swoją posiadłość w Muskau. Nie udało mu się zrealizować wszystkich swoich zamierzeń dotyczących parku. Później założył on jeszcze jeden park, w mieście Branitz, do którego przeniósł się z rodziną. Jednak tej nowej inwestycji nie udało się przyćmić Parku Mużakowskiego.

12191728

Park w Muskau był rozbudowywany także przez jego kolejnych właścicieli: księcia Fryderyka Niderlandzkiego, któremu pomagali ogrodnicy pracujący wcześniej dla von Pückler-Muskau, oraz hrabiowie von Armin. Von Arminowie dbali o park aż do 1945 r., gdy zostali wysiedleni z Muskau. W czasie II wojny światowej kompleks parkowy, zwłaszcza budynki, był zdewastowany. Zniszczeniu uległa wtedy także główna rezydencja właścicieli posiadłości – renesansowy Nowy Zamek z ХVI w.

Odbudowę i renowację Nowego Zamku, Mostu Podwójnego, Mostu Angielskiego oraz innych zniszczonych podczas II wojny światowej budynków, jak i przywracanie historycznego wyglądu nasadzeniom parkowym, rozpoczęto w 90. latach XX w. Wszystkie renowacyjne prace przebiegały w ramach polsko-niemieckiego projektu rewaloryzacji, zapoczątkowanego w 1989 r. Ten projekt pozostaje jedynym w Europie przykładem ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony i konserwacji krajobrazu kulturowego. Przebieg prac renowacyjnych kontroluje Międzynarodowa Rada Konserwatorska Parku Mużakowskiego/Muskauer Park.

Polską część parku administruje Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a niemiecką – fundacja Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau". Od wielu lat one wspólnie z samorządami miast i gmin, na terenie których leży park, prowadzą działania promocyjne i edukacyjne. Tradycją już stało się zapoczątkowane w 1994 r. polsko-niemiecke plenerowe Święto Parku. W jego ramach odbywają się liczne przedstawienia, pokazy, koncerty muzyki operowej oraz finały regionalnych konkursów edukacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży.

Jednak przede wszystkim Park Mużakowski jest terenem turystycznym. Rocznie wizytuje go ponad 300 000 zwiedzających. Przyciągają ich zarówno piesze, rowerowe i konne wycieczki malowniczym parkiem, jak i tematyczne wystawy w Nowym Zamku, Starym Zamku, oranżerii oraz dawnych stajniach. Największego podziwu godny jest tutaj przykład prawdziwej europejskości - porozumienie i współpraca dwóch narodów, polskiego i niemieckiego, w sprawie zachowania Parku Mużakowskiego dla przyszłych pokoleń.

Natalija KATRENCIKOVA