Artykuły
  • Register

Historyk Oleg Razygrajew w ciągu dziewięciu lat badał rozwój i działalność polskiej policji państwowej na Wołyniu. Wynikiem tej pracy stało się wydanie monografii poświęconej temu tematowi.

12 września w bibliotece Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki młody badacz Oleg Razygrajew przedstawił własną monografię „Polska policja na Wołyniu w latach 1919-1926”. Tym tematem zaczął zajmować się w 2002 roku, kiedy jeszcze jako student pisał pracę dyplomową. Następnie Oleg Razygrajew obronił doktorat na temat polskiej policji na Ukrainie, a trochę później – w Polsce.

Na prawie 500 stronach swojego opracowania autor stara się być maksymalnie obiektywnym i maksymalnie szeroko ująć temat.

– Zastanawianie się nad ukraińską spuścizną historyczną, odbywające się w kontekście historii powszechnej, powoduje wzrost zainteresowania wieloma problemami w zakresie stosunków ukraińsko-polskich. Jednym z takich ważnych okresów w tych stosunkach jest 20-lecie między pierwszą i drugą wojną światową. Właściwie akurat wtedy zaczęło funkcjonować odrodzone polskie państwo Rzeczpospolita. W skład drugiej Rzeczypospolitej wszedł też Wołyń Zachodni – w okresie od 1921 do 1939 roku istniało województwo wołyńskie, zaznaczył podczas prezentacji książki Oleg Razygrajew. – Zaczynając od jesieni 1920 roku tworzą się organy państwa polskiego, w tym i organy ścigania, jednym z których była policja państwowa. Powodem zainteresowania kwestią organizacji i działalności polskiej policji na Wołyniu było to, że należy ona do mało zbadanych aspektów.

Zdaniem Konsula Generalnego RP w Łucku Tomasza Janika, przy finansowym wsparciu którego ukazało się to opracowanie, jest ono cenne dla ukraińsko-polskiej historii, ponieważ okres ten jest mało znany.

004_pol_policja_by_lotr

– Kiedy przyjechałem na Wołyń, od razu zauważyłem, że okres lat 1920-tych nie istnieje tu w ogóle – ani w świadomości, ani w muzeum. Ta książka pomaga zapoznać się z historią taką, jaką ona była, – zaznaczył Tomasz Janik. – Historyk to duża odpowiedzialność, przecież należy potrafić być obiektywnym, żeby później nikt nie chciał budować fałszywej historii stosunków naszych narodów. Zawsze poważałem tych ludzi, którzy chcą znać prawdę bez względu na to, jaka ona była.

Monografia „Polska policja na Wołyniu w latach 1919-1926” złożona jest z pięciu rozdziałów. Pierwszy opowiada o źródłach i historiografii, która łączy opracowania jak polskie, tak i ukraińskie. Drugi – o genezie policji państwowej, zwłaszcza o szczegółach kształtowania się policji na Wołyniu. Trzeci rozdział opowiada o korpusie policji na Wołyniu w latach 1919 - 1926, czwarty – o organizacji policji w województwie wołyńskim. Książka kończy się rozdziałem o kierunkach działalności jednostek policyjnych.

– Monografia opowiada o kształtowaniu się, organizacji i działalności policji na Wołyniu w okresie międzywojennym do 1926 roku. Jest to pierwsza część badania. Planuję dokończyć badanie okresu 1926-1939. Mam już zebrany materiał. Na tym, myślę, temat się wyczerpie i postawię kropkę, – podsumował autor monografii Oleg Razygrajew.

Tetiana ZUBRYK