Artykuły
  • Register

2

6 października na Sali Posiedzeń Rady Naukowej Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki odbyła się uroczystość uhonorowania ks. prof. Stanisława Wilka, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktoratem honoris causa.

Wydarzenie to jest unikalnym na skalę najnowszych stosunków międzyuczelnianych między Polską a Ukrainą. Oto najwyższego odznaczenia renomowanej uczelni ukraińskiej dostępuje nie tylko znany naukowiec i menadżer dobrze zarządzający uniwersytetem, ale ksiądz katolicki, zakonnik, osoba która oddała życie służbie wartościom związanym z Kościołem i religią. Na ziemiach Ukrainy, gdzie w ciągu dziesiątków lat wartości te były bezlitośnie niszczone, demokracja zaś przyszła wraz z ostrymi konfrontacjami na płaszczyźnie religijnej, które dzięki Bogu należą już do historii, przyjęcie do swego grona przez wołyńską społeczność naukową kapłana, jest krokiem ze wszech miar symbolicznym. Świadczy on wybitnie o tym, że Uniwersytet Wołyński, dobierając sobie partnerów stawia również na wartości etyczne, bez których nie sposób wyobrazić sobie prawdziwej nauki.

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, należy do zgromadzenia ojców salezjanów. Jest znanym i cenionym historykiem Kościoła, który wiele czasu spędził na kwerendach w Sekretnych Archiwach Watykańskich odtwarzając epokę pierwszych lat stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Badania te dotyczą także losów Kościoła na ukraińskich ziemiach. Spod jego pióra wyszło 11 książek, przeszło 150 artykułów naukowych. Ks. Wilk należy do towarzystw naukowych Włoch, Watykanu i Niemiec. Pod jego kierunkiem napisano ok. 140 prac magisterskich, obroniono 8 doktoratów. Należy wspomnieć, że połowa z doktorów wypromowanych przez prof. Wilka – to osoby wywodzące się z Ukrainy.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jeszcze za czasów komunistycznych przywiązywał wielką wagę dla wsparcia Kościoła na Wschodzie. Tutaj pobierali naukę księża greckokatoliccy formalnie nie uznawani przez władze sowieckie. Po upadku komunizmu działalność ta znacznie się wzmogła. Na tysiące, chyba, można liczyć absolwentów KUL z Ukrainy, którzy ukończyli tutaj studia doktoranckie, magisterskie, licencjackie czy podyplomowe. W czasach sprawowania przez ks. Wilka funkcji prorektorskiej na Wydziale Teologii dla osób ze Wschodu został zaprowadzony eksternistyczny tryb studiów, wartość którego wynosiła symboliczne 10 zł.!

PA060108

Wyróżnienie więc dla Księdza Rektora jest także pięknym gestem uznania zasług Uczelni Katolickiej dla Ukrainy, wzmocnienia stosunków polsko-ukraińskich i tworzenia otwartej atmosfery przyjaźni i współpracy. Należy pamiętać, iż KUL od początku był inicjatorem i współzałożycielem Kolegium Polsko-Ukraińskiego w Lublinie, na uczelni prężnie rozwija się Katedra Literatury Ukraińskiej, której przewodniczy znany naukowiec-literaturoznawca prof. Stefania Andrusiw, zostało powołane Centrum Ucrainicum mające na celu prowadzenie  badania wspólnego dziedzictwa polsko-ukraińskiego. Poza tym, liczne badania na płaszczyźnie ekumenicznej pomagają lepiej poznać w środowisku polskim sytuację Cerkwi prawosławnej, tak bardzo związanej z ukraińską przestrzenią duchowną. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku doktorat honoris causa KULu otrzymał ekumeniczny patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej I.

Jak zaznaczył w czasie wręczenia dyplomu honorowego doktora Rektor Uniwersytetu Wołyńskiego prof. Ihor Kocan – stosunki partnerskie z KUL są wielkim wyzwaniem dla uczelni. Dotychczasowa współpraca w ramach partnerstwa obu uniwersytetów zaowocowała już wieloma inicjatywami. Natomiast perspektywy w ramach europejskich projektów, które otwierają się dla naszych krajów, mogą w niedalekiej przyszłości przekształcić międzyuniwersytecką współpracę na osi Lublin-Łuck w potężny intelektualny most integrujący kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Włodzimierz OSADCZY

Centrum UCRAINICUM KUL